Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: Otázky a odpovědi 1

Následující otázky a odpovědi se dělí na dvě části. První část je sestavena z materiálu, pocházejícího z diskusního fóra o Tvůrcích křídel. Otázky, zaslané na doménu wingmakers.com sesbíral webmaster Mark Hempel a zaslal je poštou Jamesovi. Tyto odpovědi tvoří soubor prvních odhalení pocházejících od původce, či překladatele vyprávění o Tvůrcích křídel, které byly zveřejněny v květnu, roku 2001. Druhá část otázek pochází z pozdější doby, a byla získána stejným způsobem. Jejich úplnou verzi je možno shlédnout v diskusní části internetových stránek o Tvůrcích křídel.


Otázka 1: Ve třetím rozhovoru s Dr. Nerudou je uvedeno, že existuje Corteánské technologie pro zvyšování fluidní inteligence k "nadlidským" možnostem, na bázi ovlivňování funkčních shluků uvnitř thalamokortikálního systému. Jakou funkci má tento shluk (elektrickou, biologickou) a jestli se dají materiály Tvůrců křídel (například hudba, obrazy, poezie) použít tímto způsobem?

Úspěšně jsi se dotkl citlivé složky materiálů o Tvůrcích křídel. Příběh obsahuje scénáře, které jsou smyšleným popisem skutečných událostí. Například, jak jsi poukázal, třetí interview odhaluje tyto funkční shluky ale technologie Cortea je vymyšleným popisem reality, tj., jakým způsobem mohou tyto materiály stimulovat funkční shluky v jistých oblastech mozku tak, jak je to popsáno ve filosofii Tvůrců křídel.

Mozek je rozdělen na oblasti, a uvnitř těchto oblastí na podskupiny. Některé podskupiny mezi sebou komunikují více, nežli jiné a tyto se nazývají funkční shluky. Mozek je navržen, s různými okruhy, ze kterých současní neurologové identifikovali pouze tři. Nazývají je konvergentní, divergentní a dozvukový okruh. Funkční shluk může mít divergentní okruh, který vede nervovou činnost do vzdálených oblastí mozku, či centrální nervové soustavy. Mohou se zde tvořit smyslové informace (například zvuky, symboly, a obrazy), co může stimulovat dočasnou informaci právě takového funkčního shluku uvnitř thalamokortikálního systému, který urychlí předtím již zmiňovanou změnu vědomí. Jestli se tato změna vědomí bude rovnat zvýšení fluidní inteligence, záleží na dalších faktorech.

Není to jednoduché dynamické jádro, ale spíš integrální součást většího dynamického systému, který napojuje jednotlivce ne jenom na jeho vědomí lidské duše, ale také jeho genetickou mysl. Uvnitř thalamického komplexu existuje podskupina, která se jmenuje intralaminární jádro (ILN). Neurony ILN extenzivně prorůstají mozkovou kůrou, a nervově propojují všechny kortikální části. Rozšiřují se z centrální části každé poloviny mozku (thalamu) v toroidním tvaru (tvar koblihy), a široce ovlivňují thalamický systém. Aktivace ILN je významným klíčem k objevu Velkého portálu.

Hudba, obrazy a slovní symbolika Tvůrců křídel je navržena tak, aby stimulovala oblast ILN, za účelem povzbuzení synchronizace lidského vědomí a genetické mysli. Vím, že je to těžké pochopit, ale do dvaceti let se rozvine výzkum těchto mozkových funkcí, který prokáže, že ILN je klíčovým "nástrojem" při synchronizaci vědomí lidské duše a jemnozrného vědomí genetické mysli a provede její náhlé zpřístupnění. Uvnitř thalamokortikálního systému vědci objevili takzvané síťové thalamické jádro* (reticular thalamic nucleus - NRT). Neurologové obecně akceptují skutečnost, že NRT hraje životně důležitou roli při rozvážném řízení proudu nervových vzruchů mezi thalamem a mozkovou kůrou. Nechápou ale, že určité smyslové informace (světelné frekvence, zvukové frekvence, rytmická synchronizace, symbolické obrazy) mohou ovlivňovat způsob, jakým systémy ILN a nRt spolupracují při tvoření hybridního funkčního svazku, který prohlubuje fluidní inteligenci a schopnost dosahování genetické mysli. Na tomto objevu se pracuje již dvacet let, ale stane se, a Tvůrci křídel sehrají v této oblasti rozhodující roli.

Otázka 2: Mám dotaz, jestliže je jeden obraz pro každou komnatu a existuje 23 (24) komnat, odkud pochází ostatní obrazy, atd.?

Existuje sedm podpůrných zón, ze kterých překládám, z jejich časoprostorové dimenze, která je, lidsky řečeno, mimo lidskou úroveň časoprostorového kontinua. Lokalita Ancient Arrow je jednou z těchto sedmi "interdimenzionálních" lokalit, která byla přeložena do lidských pojmů (smyslových informací, které může přijmout a zpracovat thalamokortikální systém) a distribuována různými formami (kompaktní disky, internet, atd.). V případě lokality Ancient Arrow je zde dvacet čtyři komnat, protože to místo se týká genetické stavby neuro-anatomické struktury. Lokalita je zašifrovaná informací, která je specifická pro genetiku, takže její stavba vypadá jako jednoduchá spirála s komnatami, obrazně řečeno odpočívajícími, či právě aktivovanými proteinovými shluky, které změní vědomí na šestismyslovou lidskou existenci.

Druhá část knihy, která bude vydaná příští rok (2002 pozn. překl), lépe vysvětlí dvacátou čtvrtou komnatu. Existuje také filosofický spis, který napomůže objasnit genetický symbolismus lokality Ancient Arrow. A dále, obraz z dvacáté čtvrté komnaty bude uvolněn koncem července roku 2001, jako významná část celé skládanky.

Zbývajících šest lokalit má odlišnou symbolickou strukturu, než Ancient Arrow, i když zde jsou jisté podobnosti. Všechny jsou syntézou umění, hudby, poezie, jazyka, vědy a filosofie, protože to vše jsou vlastnosti podpůrných zón. Některé lokality kladou větší důraz na hudbu nebo umění, než poezii či vědu v závislosti na symbolickém zaměření té které podpůrné zóny. Všechny podpůrné zóny společně pak odhalí nové zásadní skutečnosti, které budou nezbytné pro objev Velkého portálu.

Každému, kdo má zájem dozvědět se víc o struktuře těchto lokalit, bych doporučil přečíst si třetí kapitolu knihy "Projekt Ancient Arrow" a filosofii Čtvrté komnaty.

Otázka 3: Myslíš si, že inspiraci k vytvoření tohoto mýtu jsi dostal od někoho, kdo je blízký Tvůrcům křídel, anebo jsi ho vytvořil jenom z dlouhé chvíle, či nudy?

Nebyl jsem inspirován, abych vytvořil mytologii Tvůrců křídel, byl jsem pověřen, abych vykonal tento zvláštní úkol. K provedení svého životního úkolu, který je přirozeností bytosti nikdo nepotřebuje inspiraci. Dále, nevytvořil jsem mýtus, ale přeložil jsem podpůrnou zónu do smyslového datového toku, který je schopen uspíšit proces probuzení přirozeného spojení lidského thalamokortikálního systému s genetickou myslí. Že je to mytologie, říkám pouze proto, že musím nějakým způsobem sdělit, že tento materiál není zcela skutečný.

Otázka 4: Jsi proti Zeta Reticuli a Galaktické federaci, mohou vůbec existovat?

Nejsem proti nikomu a oni skutečně existují.

Pokud jde o Zeta Reticuli, jsou stejní, jako všechny složité humanoidní druhy. Chovají se různým způsobem. Není možno tyto druhy definovat jednostranně. Některé frakce, nebo subkultury Zeta Retikulínů jsou lidem nepříjemní, dle lidských měřítek. Ale pro své chování mají své vlastní důvody, které chápu. Protože jim rozumím, mohu čestně prohlásit, že i když neschvaluji či nectím jejich chování, nejsem proti nim, nemám je za nepřátele. Já je pouze nepodporuji a to otevřeně přiznávám mezi těmi, ke kterým patřím.

Pokud jde o Galaktickou federaci, tato organizace je určitým hierarchickým velitelstvím a řízením, a i když si vážím jejího poslání a podporuji její cíle, osobně nejsem svázán jejími pravidly ani nejsem členem její hierarchické struktury. Nicméně, respektuji názor Galaktické federace a starostlivě bych zvažoval jejich návrhy, pokud by se týkaly mého osobního poslání.

Otázka 5: Jsi "Mistrem", jak někdo prohlašuje?

Je tak mnoho definic termínu "mistr", že si nepřeji říkat, jestli jsem, nebo nejsem, bez toho abych vymezil, co to vůbec mistr je. Jelikož jsi svou otázku neopatřil touto definicí, nemohu na ni odpovědět. Nicméně, mohu vzít na vědomí ducha tvé otázky, která by měla znít: Kdo jsem?

V tomto ohledu jsem to, co ty. Jsem multidimenzionální bytost, která žije současně v širokém spektru skutečností. Moje dominantní realita je jiná, než tvá. Vzhledem k tomuto rozdílu jsem schopen zpracovávat tuto lidskou realitu v jiném frekvenčním poměru, který mi umožňuje vnímat mimo třírozměrný "povrch" této skutečnosti.

Následkem této schopnosti jsem schopen překládat umění, hudbu, poezii, filozofii, a vědecké vhledy z mé dominantní reality do vaší. Takto jsem přeložil smyslová data, která uspíší budoucí objevy, které nově definují lidskou duši.

A teď se ptám, znamená to, že jsem mistr? Já pouze vykonávám tu funkci, pro kterou jsem byl stvořen, abych ji vykonával. Výsledky osobního chování se vždy srovnávají s cíli vašeho vnitřního očekávání a očekávání vašeho okolí. Toto je typický způsob, jak jsme hodnoceni, nebo ne? Neexistuje měřítko pro srovnání krystalizovaného a absolutně individualizovaného účelu někoho, kdo pracuje v bezvadné shodě se svým záměrem. "Mistři" se vyskytují v lidské manéži. Někteří jsou vynikajícími učiteli, ale velice, velice málo jich učí, jak přejít od dominantní reality lidské mysli k dominantní realitě lidské duše. Ještě méně jich učí, jak přejít ke vědomí a funkčnosti stavu Svrchované jednoty. Mohu vám říct jedno, nevěřte žádným prohlášením, ale namísto toho zkoumejte důkladně ovoce, které nese domnělý mistr a zjistěte, jak vás zmocní, abyste se stali svými vlastními učiteli.

Jestliže to zjistíte, pak jste našli mistra, který je hoden vašeho času a úsilí.

Otázka 6: Co si myslíš o Komunikačním zařízení Kosmické inteligence a o tom, že jsme komunikovali s Tvůrci křídel dříve, než jsme věděli o existenci materiálů, které jsi vytvořil?

Tvůrci křídel jsou skuteční. Jsou specializovaně vyškolenou frakcí Centrální rasy, která se většinou neinkarnuje do fyzických těl. Jsou důkladně popsáni ve zveřejněném materiálu o Tvůrcích křídel. Tato část příběhu je prezentována pravdivě. Jméno "Tvůrci křídel" jsem stanovil já, překladem z jazyka, který se nesnadno překládá do lidských pojmů a je to klíčové slovo, které je určeno k tomu, aby rezonovalo teď, nebo i v budoucnu s vědomím vybraných jedinců.

Tvůrci křídel komunikují s lidmi přibližně jedenáct tisíc let, a připravují je na objev Velkého portálu. Jsou schopni kontaktovat lidi jak za pomoci intervenčních technologií, tak i bez nich. Poznáte je podle rovnováhy, kterou vyjadřují mezi uměním, vědou, a filozofií, a stejně tak mezi emocemi, myslí a duší. Soustřeďují se obzvláště na výcvik a podporu jednotlivců, kteří pak slouží objevu Velkého portálu.

Otázka 7: Co myslíš, odkud přichází všechny naše myšlenky?

Smyslová data spouští myšlenky. Porovnávání činností a myšlenek spouští další myšlenky. Nové myšlenky spouští nové činnosti. Tento cyklus se opakuje ve stoupající, rozšiřující se, nebo sestupné spirále. To je důvod, proč je kvalita smyslových dat tak důležitá.

Otázka 8: Jestliže je příběh o Tvůrcích křídel současně pravdou i fikcí, jak máme rozeznat, co je co? Jestliže je totožnost Tvůrců křídel zcela věrohodná (pravdivá), jak může být současně mýtem (smyšlenkou)?

Budha uvádí: "Všechna skutečnost je mýtem. Mýtus se někdy stává bližší realitě." Schopnost rozlišování bytosti je přímo úměrná její schopnosti urychlit svůj přesun do stavu vědomí Svrchované jednoty. Takový filozofický systém, jako tento, vyžaduje vysokou schopnost rozlišování, a proto tedy vyučuje na vícero úrovních současně tím, že míchá pravdu s fikcí.

Tento materiál není určen pro slabomyslné a pro líná srdce. Je neobyčejně náročný na mnoha různých úrovních, a rozlišování patří mezi jednu z nich. Používá značné množství informací, zakódovaných do umění a hudby, které obchází vědomou mysl. Takovým způsobem není zapotřebí rozlišování. Nicméně, příběh o Ancient Arrow je postaven skutečně jako fikce, založená na vhledu do skutečných scénářů.

Otázka 9: Kdo, nebo co jsi Jamesi? Odkud získáváš tyto informace?

V mé dominantní realitě jsem známý pod jménem Mahu Nahi. Jsem členem studijní organizace, jejíž kořeny jsou velice staré, ale paradoxně velice propojené s lidskou budoucností. Tato studijní organizace se zabývá přepravou smyslových datových toků na Zemi, za účelem urychlení vývoje vybraných jedinců příštích třech generací tak, aby přinesli inovace na poli vědy, umění, a filozofie. Tyto inovace umožní odhalení a založení Velkého portálu na Zemi.

Podobám se překladateli, který "přenáší" již existující podpůrné zóny na Zemi v podobě srozumitelných smyslových datových toků. Tento proud dat bude mít současně explicitní a implicitní obsah, na který budou inkarnující se duše naladěny, aby ho rozpoznaly. Tento materiál je probudí k matricím objevu, který byl koncepčně zakódován do jejich DNK. Mé informace ohledně materiálů Tvůrců křídel se odvozují od sedmi podpůrných zón, které vytvořila ta stejná studijní organizace. Byl jsem účasten návrhu těchto podpůrných zón a v důsledku toho pověřen, abych je přeložil do datových proudů vhodných pro lidský nervový systém, co vyžadovalo, abych se narodil do lidského těla.

Otázka 10: Existuje v Arizoně reálná lokalita Tvůrců křídel (pochází odtud poezie, hudba, obrazy)? Je aktivována ještě některá další lokalita? Jestliže ano, jsou nedávné objevy na jezeru Vostok dalším místem Tvůrců křídel? A co Egypt - je Sál záznamů dalším takovým místem? A co Uluru?

Snad myslíš lokalitu Ancient Arrow v severním Novém Mexiku? Je pravda, že na každém kontinentě jsou fyzické lokality. Nicméně, tato místa vypadají jinak, než jsem je popsal v tomto příběhu. Částečně to dělám na počest těchto posvátných míst, ale povětšině mne méně zajímá popis skutečných míst než přesné vylíčení sedmi podpůrných zón.

Otázka 11: Zjistíme nějaké tělesné, či duchovní změny v těle při poslouchání kompaktních disků Tvůrců křídel? Nebo je zjistí pouze někteří lidé?

Každý, kdo se ponoří do datových toků Tvůrců křídel, bude ovlivněn. Je to kvůli tomu, že světlo a zvuk z obrazů a hudby bude působit na thalamokortikální systém a zpětně, tento systém má vliv na vědomí. Stupeň ponoření jednotlivce do datových proudů určuje jeho schopnost nastartovat tyto nové frekvence ve svém vědomí (Jako příklad většího ponoření viz filosofii Čtvrté komnaty).

Zpočátku může jednotlivec zaznamenat potíže, jako například "čištění" starého, které je nutné pro přizpůsobení novým frekvencím, ale pak když jedinec postupuje a dostává se za tyto procesy, bude odměněn novým smyslem pro rovnováhu, expanzí vědomí a co je nejdůležitější, novým myšlenkovým proudem, který pochází ze smyslového datového toku Tvůrců křídel. Tyto nové myšlenky vytváří nové, tvořivé činnosti a událostní řetězce, které vedou k tomu, že se začíná viditelně projevovat účel bytí.

Otázka 12: Jaká je nejlepší a nejdostupnější cesta pro získání zkušeností vyšších sil, čili "nadlidských" duševních stavů? Myslím, něco jako magie - dokonalá inteligence a podobně - doufám, že jsem vystihl podstatu.

Dostávám tuto otázku (či podobnou) dost často, a má odpověď je vždy stejná: Srovnej své osobní cíle s cíli universálními. Jinými slovy, jestliže soustředíš své úsilí na to, abys nalezl smyslové datové toky, které souznějí s tvým vědomím a vedou k sebeovládání, tyto stejné datové toky ozáří univerzální cíle, které se týkají druhu, jehož jsi součástí a planety, na které tvůj druh žije.

Pokud se toto jednou stane - i když matně - budeš schopen srovnat svou osobní stezku s univerzální. A když to uděláš, urychlíš se na úroveň, která je optimální pro tvé vědomí, zatímco zůstáváš neustále v rovnováze.

Zaměř se na to, co souzní s tvým vnitřním, instinktivním smyslem univerzálních cílů. Tvrdím, že objev lidské duše v laboratořích lidské vědy je dalším stupněm univerzálního cíle, který náleží lidskému druhu a planetě Zemi. Jestliže to souzní s vaším vnitřním pocitem smyslu, pak se s tím srovnejte. To pak urychlí, zesílí a podmíní matrici vašeho stavu vědomí Svrchované jednoty.

Otázka 13: Je možné zveřejnit plánky, schémata, obvody a součástky na stavbu zařízení na způsob Replaye ACIO, který by usnadnil přímé spojení s Tvůrci křídel?

Lituji, ale to nejde. Jestli chcete komunikovat s Tvůrci křídel, jednoduše použijte techniky popsané ve filosofii Čtvrté komnaty a aplikujte principy, naznačené ve filosofii První komnaty. Tyto dva dokumenty jsou velmi mocnými prvky pro naladění na frekvence Tvůrců křídel. To není v tom, že byste měli komunikovat slovy, ale spíše se budete těšit neklamné přítomnosti jejich vědomí. Samo o sobě je to klíčový přístup k tomu, abyste se srovnali s univerzálními cíli.

Tvůrci křídel převážně komunikují s lidmi ve snu, protože brány thalamokortikálního systému jsou poměrně uzavřeny, a takto se dá plně soustředit na vnitřní komunikaci. Jestliže jste se s radostí zahloubali do materiálů Tvůrců křídel, můžete zcela jistě předpokládat, že již s členy této studijní organizace ve styku. Ve snu pravděpodobně zažíváte podpůrné zóny pod dozorem jednoho, či více těchto učitelů. Otevřete se této možnosti a sněte živě vašimi smysly.

* * * *

Děkuji za vaše dotazy. Sledujte, jak se srovnáváte s tím, co z vás vyvěrá, jako vaše nejvnitřnější touha přispět, která je uložena uvnitř vás. Jestliže to dokážete, získáte celistvost vašeho jednání, co je nejlepší místo pro život v nadcházejících časech.

Z mého světa do vašeho,

James

Zdroj: http://wingmakers.com/jamesqa.html

© 1998-2012, WingMakers LLC

Preklad: Ondřej Průzračný

Prevzaté z: http://tvurcikridel.lyricus.cz/

Materiál je volne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


august 29, 2012 00:03 dopoludnia

 

 

Top