Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravda o jazykovom zákone IV.

V dnešnom, záverečnom článku o novelizovanom jazykovom zákone sa budem venovať pokutám, ktoré hrozia za nedodržiavanie jazykového zákona. Opäť sa spoločne presvedčíme, že klamstvá predstaviteľov SMK a Maďarskej republiky sa nevyhli aj tejto oblasti jazykového zákona. Klamári zastrašujú občanov našej vlasti tvrdením, že ak budú medzi sebou komunikovať vo svojom materinskom jazyku, hrozí im pokuta. Pozrime sa čo je pravda a čo klamstvo.

„(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5000 eur.“

„(2) Rozhodnutie o uložení pokuty musí obsahovať lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Ak sa súlad s týmto zákonom nedosiahol v lehote určenej v rozhodnutí, ministerstvo kultúry uloží ďalšiu pokutu vo výške dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty. 18) Ďalšiu pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď mali byť vykonané opatrenia na nápravu nedostatkov určené v rozhodnutí o uložení pokuty.“

„(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo kultúry dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na rozsah, následky, čas trvania a opakovanie protiprávneho konania.

„(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v ňom nie je uvedené neskoršia lehota. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)“

„(5) Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.“

Poznámka k odkazu 18 znie:

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Je klamstvom ak niekto tvrdí, že občania našej vlasti, ktorých materinským jazykom je jazyk iný ako slovenský sa podľa novelizácie zákona nemôžu na verejnosti zhovárať iným ako slovenským jazykom. Jednotlivé paragrafy jasne upravujú za akých podmienok môže byť udelená pokuta za porušovanie jazykového zákona a žiadnym spôsobom jednotlivé paragrafy nebránia občanom, aby sa zhovárali na verejnosti iným ako slovenským jazykom.

Vážení čitatelia, mojimi článkami som vám chcel priblížiť to, aké klamstvá používajú vo svojej protislovenskej politike niektorí politici na slovenskej a maďarskej politickej scéne. Boli usvedčení z nehoráznych klamstiev a osočovania našej vlasti. Aj na základe tohto krátkeho rozboru jazykového zákona vieme s kým máme tú „česť“ a v budúcnosti sa podľa tohto zariadime.
Mgr. Róbert Švec, predseda SHO
Zdroj: SHO.sk

október 24, 2009 15:51 popoludní

 

 

Top