Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravda o jazykovom zákone

Vážení čitatelia,
posledné týždne sme boli svedkami útokov zo strany predstaviteľov SMK a Maďarskej republiky na novelizovaný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z. a zákona č. 24/2007 Z. z. (jazykový zákon). Predstavitelia Slovenskej republiky a kompetentné orgány štátu vysvetľovali doma ale aj v zahraničí, že slovenský jazykový zákon nie je v rozpore s medzinárodným právom a nie je namierený proti národnostným menšinám. Medzinárodné inštitúcie a aj reprezentanti národnostným menšín a etnických skupín na Slovensku (okrem predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny) konštatovali, že so zákonom nemajú problém a novelizácia zákona spĺňa prísne kritéria medzinárodného práva a neohrozuje práva príslušníkov národnostných menšín.

V nasledujúcich článkoch vám postupne priblížim tie časti novelizovaného jazykového zákona, ktoré predstavitelia SMK a Maďarskej republiky zneužívali a zneužívajú vo svojej protislovenskej kampani. Aj touto cestou chce Slovenské Hnutie Obrody prispieť k tomu, aby bol každý občan našej vlasti objektívne informovaný o novelizovanom jazykovom zákone.

Používanie štátneho jazyka v bežnej a úradnej komunikácii

Predstavitelia SMK radi používajú pri svojich protislovenských klamstvách argument, že zákon zakazuje používať materinský jazyk príslušníkom národnostných menšín v bežnej a úradnej komunikácii na území Slovenskej republiky. Aká je pravda?

V §3 zákona odseky 1 a 2 znejú:

„Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom 5) používajú v úradnom styku štátny jazyk, tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu 5aa) a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.“

Poznámky k odkazom 5 a 5aa znejú:

5) Napríklad §120 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, §2 zákona č. 619/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, §2 a 17 zákona č.584/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5aa) Zákon č. 184/1999 Z. z.

V §3 odsek 5 znie:

5) „Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používa štátny jazyk, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak. 6b) Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.

Poznámka k odkazu 6b znie:

6) Napríklad §42 zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, §11 zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., §2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z., §109 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §11 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.

Je klamstvom tvrdiť, že novelizovaný jazykový zákon odopiera základné občianske a ľudské práva príslušníkom národnostných menšín. Práve naopak. Jazykový zákon sa odvoláva na už existujúce zákony, ktoré upravujú používanie jazyka národnostných menšín aj v úradnom styku, nijakým spôsobom im neprotirečí a zároveň jasne upravuje povinnosť ovládať štátny jazyk Slovenskej republiky.

V nasledujúcom článku sa budem venovať používaniu štátneho jazyka v oblasti geografických názvov.
Mgr. Róbert Švec, predseda SHO
Zdroj: SHO.sk

október 03, 2009 04:10 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top