Obrázok používateľa CEZ OKNO
Slovensko v číslach

Poďme sa trošku pozrieť na Slovensko v číslach. Závery nechám na každého zvlášť. Informácie sú zo štatistického úradu slovenskej republiky http://www.statistics.sk/ a úradu práce sociálnych veci a rodiny http://www.upsvarsp.sk/
Informácie poskytnuté v článku sú súhrnom z týchto stránok, vzhľadom k rýchlosti týchto inštitúcií, sú niektoré informácie výročné z roku 2008 ale väčšina je 3Q tohto roku. Príjemné čítanie...

   
Celkový počet obyvateľov 5 412 254

Schopných pracovať 3 172 594 - 58,62 %

Momentálna výška nezamestnanosti - 368 021 - 11,60 % so schopných

Celkovo nepracujúcich 2 378 000

Počet študujúcich 1 059 217

Celkovo nepracujúcich bez detí a študentov - 1 318 783

Voľných pracovných miest 17 752 t.j. na jedno pracovne miesto 74 uchádzačov

Výdavky na sociálnu starostlivosť spolu 17 699 000 000 Sk
Vyplatené dávky dôchod. zabezpečenia spolu 139 464 000 000 Sk
Systémové dávky nemocenského poistenia spolu 7 427 000 000 Sk
Spolu štát vyplatil 164 590 000 000 Sk

Mesačné výdavky na jedného člena v pracujúcej domácnosti sú zhruba 10 934,53 Sk

Tak si to zrátajme - 164 590 000 000 / 12 mesiacov = 13 715 830 000 Sk
Ak berieme do úvahy každého nezamestnaného vychádza to mesačne 10 400,40 Sk
Takúto sumu peňazí štát priamo alebo nepriamo vyplatí jednému nezamestnaného občanovi slovenskej republiky.

Príjmy z výberu poistného spolu 25 242 907 000 Sk

Úhrady za zdravotnú starostlivosť spolu 24 747 876 000 Sk

Rozdiel + 495 031 000 Sk

Príjmy Sociálnej poisťovne spolu 36 078 205 000 Sk

Úhrada dávok sociálneho poistenia spolu 42 077 316 000 Sk
Rozdiel - 5 999 111 000 Sk
Celý rozdiel -5 504 080 000 Sk

Poďme ďalej...

Počet duchovných 3 149
Počet katechétov 1 942
Počet kostolov 5 639
Rozdiel medzi skutočným a potrebným (o koľko je viac kostolov ako treba) +548

Počet bohoslužieb:

Rímskokatolícka cirkev 745 874
Gréckokatolícka cirkev 139 017
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 36 776
Reformovaná kresťanská 25 632
Pravoslávna cirkev 153 949
Spolu 1 101 248

Priemerný počet bohoslužieb na jedného kňaza do roka 350

Trestné činy 104 758
Percentuálna úspešnosť 43,6 %
Páchatelia trestných činov 52 573
Škody spôsobené kriminalitou 13 683 100 000,00 Sk
Ak je úspešnosť vyšetrovania 43,6 percent potom sa stratilo 7 717 268 400 Sk
Každého, ktorého nechytili sa priemerne obohatil o 260 270 Sk

Počet požiarov na území Slovenskej republiky:

Požiare spolu 11 045
Denne 30 požiarov
Zranené osoby 232
Usmrtené osoby 68
Priame hmotné škody 1 310 300 000 Sk
Uchránené hodnoty 5 840 000 000 Sk
Rozdiel medzi uchráneným a poškodeným v percentách 77,56 %

Školstvo:

Celkové výdavky verejnej správy na vzdelávanie 45 005 024 000 Sk
Na podporu našej budúcnosti dá štát mesačne na jedného študenta 3 540,74 Sk
Na nezamestnaného sa dáva priemerne 10 400,00 Sk

Celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť 143 568 619 000 Sk
Priemerne za rok na jednu osobu 26 526,58 Sk

Rozhlasové a televízne vysielanie v hodinách:

Odvysielaný program vo verejnoprávnej rozhlasovej stanici 69 797
Odvysielaný program v súkromných rozhlasových staniciach 194 728
Rozdiel medzi VP a súkromnou 64 %
Doba programu verejnoprávneho TV vysielania 18 177
Doba programu súkromného TV vysielania 621 707
Rozdiel medzi VP a súkromnou 97,07 %

Tituly novín 330

Počet výtlačkov novín 147 331 000

Tituly časopisov 1 805

Počet výtlačkov časopisov 113 466 000

Počet výtlačkov spolu 260 797 000

Múzeá 101

Expozície v múzeách 638

Výstavy v múzeách 1 205

Návštevníci múzeí 4 227 000

Galérie 25

Expozície v galériách 63

Výstavy v galériách 373

Návštevníci galérií 428 000

Hvezdárne 25

Návštevníci hvezdární 215

Zoologické záhrady 4

Návštevníci ZOO 907 000

Počet návštevníkov múzeí, galérií, hvezdárni a ZOO 5 562 000

Knižničné výpožičky:

Verejné knižnice 19 098 000

Ústredné vedecké knižnice 2 634 000

Vysokoškolské knižnice 2 825 000

Spolu 24 557 000

Stále scény divadiel v prevádzke 68

Divadelné predstavenia na dom. a cudzej scéne spolu 6 473

Návštevníci divadiel na predstaveniach spolu 1 356 000

Divadelné predstavenia v zahraničí 347

Návštevníci divadiel na predstaveniach v zahraničí 100 000

Hudobné telesá 14

Koncerty vnútroštátne 566

Koncerty v zahraničí 249

Počet návštevníkov koncertov nie je uvedený

Dokončené filmy spolu 302

Celovečerné filmy 5

Celovečerné hrané filmy 2

Televízna produkcia a video tvorba 289

Spolu návštevníci 1 456 000

O koľko percent viac ľudí číta noviny + bulvár ako sa inak kultúrne vyžíva 87,89 %

Vývoz a dovoz:

Vývoz výrobkov a služieb 323 585 000 000 Sk

Dovoz výrobkov a služieb 320 063 000 000 Sk

Rozdiel + 3 522 000 000 Sk

V percentách + 1,088 %

Tržby:

Priemysel 4 621 566 500 Eur

Stavebníctvo 848 794 810 Eur

Motorové vozidlá 802 952 978 Eur

Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 1 913 385 335 Eur

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 1 438 366 211 Eur

Ubytovanie 26 741 274 Eur

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev 69 142 699 Eur

Pozemná doprava a doprava potrubím 237 134 203 Eur

Vodná doprava 3 074 295 Eur

Letecká doprava 34 037 908 Eur

Skladové a pomocné činnosti v doprave 139 715 511 Eur

Poštové služby a služby kuriérov 34 888 736 Eur

Doprava a skladovanie 448 850 653 Eur

Nakladateľské činnosti 45 064 036 Eur

Výroba filmov 41 632 877 Eur

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie 9 294 468 Eur

Telekomunikácie 190 347 384 Eur

Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby 127 626 944 Eur

Informačné služby 34 546 935 Eur

Informácie a komunikácia 448 512 643 Eur

Vybrané trhové služby 674 870 262 Eur

Nehnuteľnosti, odborné, vedecké a techn. činnosti 384 830 502 Eur

Činnosti v oblasti nehnuteľností 70 866 636 Eur

Právne a účtovnícke činnosti 67 584 060 Eur

Architektonické a inžinierske činnosti 83 460 695 Eur

Reklama a prieskum trhu 70 677 945 Eur

Administratívne a podporné služby 165 540 084 Eur

Prenájom a lízing 28 719 475 Eur

Činnosti cestovných agentúr a kancelárií 40 138 481 Eur

Bezpečnostné a pátracie služby 19 473 972 Eur

Admin., pomocné kancelárske a iné obch. pomocné činnosti 48 487 422 Eur

Ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti 8 607 320 Eur

Umenie, zábava a rekreácia 89 938 623 Eur

Ostatné činnosti 25 953 733 Eur

Tržby cestovného ruchu 521 378 380 Eur

Spolu tržby 13 816 203 990 Eur

Celková výmera pôdy (ha) 4 903 573

Výmera pôdy - vodné plochy 93 656 1,90 %

Výmera pôdy - pôdne plochy 4 809 917 98,09 %

Výmera pôdy - lesné pozemky 2 007 142 40,93 %

Výmera pôdy - ostatné pôdne plochy 865 838 17,65 %

Výmera pôdy - využitá poľnohosp. pôda 1 936 937 39,50 %

Výmera pôdy - orná pôda 1 349 311 27,51 %

Výmera pôdy - trvalé porasty 23 037 0,46 %

Výmera pôdy - ostat. plochy vrátane domácich záhrad. 33 005 0,67 %

Výmera pôdy - trvalé lúky a pasienky 531 584 10,84 %

Využitá orná pôda spolu (%) 100,00

Využitá orná pôda - obilniny 59,38 %

Využitá orná pôda - strukoviny na zrno 0,81 %

Využitá orná pôda - koreňové plodiny 1,38 %

Využitá orná pôda - priemyselné plodiny 18,87 %

Využitá orná pôda - zelenina 0,57 %

Využitá orná pôda - objemové krmoviny na ornej pôde 17,96 %

Využitá orná pôda - ostatné poľné plodiny 0,08 %

Využitá orná pôda - kvety a okrasné rastliny 0,02 %

Využitá orná pôda - osivá-sadivá 0,16 %

Využitá orná pôda - ladom ležiaca pôda 0,77 %

Z.A.B.
Zdroj: Dôležité.sk

Rubriky: 
november 22, 2009 03:13 dopoludnia

 

 

Top