Obrázok používateľa CEZ OKNO
Štruktúra stvorenia a človeka

Ak máme naozajstný vážny záujem o poznávanie duchovných svetov, treba k tomu aj určitú základnú predstavu o štruktúre stvorenia, presné vymedzenie a definovanie pojmov, tak aby sa pri vážne mienených diskusiách o nejakej konkrétnej téme našla spoločná reč, spoločné pojmy, aby sa takpovediac nemiešali jablká z hruškami. Vieme, že pri pomenúvaní jemnejších svetov a duševných a duchovných tiel človeka, existuje rozmanitá škála výrazov a pre mnohých, ktorí študujú konkrétny systém určitej náuky je niekedy ťažké nájsť porozumenie pre terminológiu iných ezoterických systémov.

Pri terminológii z oblasti ezoteriky sa najčastejšie používajú výrazy prebraté z náuk východných filozofických systémov, teozofie a antropozofie. Okrem týchto pomenovaní sa používajú pre duševné a duchovné deje termíny z oblasti filozofie psychológie, a opisne výrazy. Zámerom môjho príspevku je pokus vniesť do rôznosti týchto pojmov určitý systém. Samozrejme, že toto členenie je ovplyvnené mojím subjektívnym pohľadom na vec, ale cieľom je len načrtnúť určitú schému, ktorá by sa mohla stať pomôckou k skúmaniu duchovných dejov.

Štruktúra stvorenia

Z hľadiska ľudského videnia sa vesmír skladá z dvoch základných častí, z viditeľnej a neviditeľnej. Napriek tejto výraznej odlišnosti sú obe časti hmotné, avšak každá iného druhu. Zjednodušene budeme viditeľnú časť nazývať hrubohmotnosť a neviditeľnú časť jemnohmotnosť. Sú to teda dva odlišné svety, ktoré však spája rovnaký pôvod - hmota. Tá podlieha neustálym premenám - rastie, hutnie a rozpadá sa, lebo je nedokonalá, nestála. Aj obe časti vesmíru podliehajú týmto procesom, keďže sú hmotné. Pod hrubohmotným vesmírom si treba predstaviť iba hmotné, viditeľné vesmírne telesá - hviezdy a planéty, pod jemnohmotným ich tzv. tiene, ktoré majú rovnaký, ale omnoho väčší tvar, ľudským okom neviditeľný. Nad celým vesmírom sú ďalšie svety, ktoré sú nehmotné. Tie už nebudeme zahŕňať pod pojem vesmír, ale do pojmu stvorenie. Hoci celým stvorením prenikajú rovnaké zákony, predsa ich účinky sú rôzne, závisia od úrovní, cez ktoré pôsobia. Hlavnou príčinou, i keď nie jedinou, je predovšetkým odlišná hustota vibrácii jednotlivých svetoch. Dolu rotujú najhutnejšie, najchladnejšie úrovne a vyššie úrovne sú priepustnejšie a jemnejšie. Pod vplyvom vyššieho stupňa vibrácii sa horné úrovne pohybujú rýchlejšie, spodné zase pomalšie.

Každý svet, každá ríša, sú podľa zákona tiaže rozdelené do siedmich úrovní. Uplatňuje sa tu kabalistický číselný princíp 3*7, kde tri svety, praduchovný, duchovný a hmotný, tvoria dokopy 21 úrovni. To je svet ktorý, bol stvorený Bohom, presne povedané, jedným aspektom Božej trojice - Božou vôľou - Duchom sv. Božský svet môžeme považovať za číslo 22. Každý jeden z troch svetov teda môžeme rozdeliť na sedem úrovni. Každú jednotlivú úroveň môžeme zase deliť na sedem sfér. Napríklad astrálna úroveň, sa skladá zo siedmich sfér, ale aj každá sféra sa delí na sedem podsfér, čiže astrálna úroveň sa skladá zo 49 odstupňovaní. Celá hmotná úroveň sa tak skladá zo 7*7*7 úrovni čo je 343. Súčet tohoto čísla je 10, čiže úplnosť. Potom celé Božie stvorenie obsahuje 3*343 úrovni, to je 1029 úrovni. Súčet tohoto čísla je 12, čiže zase 3. Dá sa kabalistický hovoriť o 3 krát stvorenej odstupňovanej dokonalosti. Všetko čo vzniklo z Božieho vyžarovania (Božej vôle), jeho slova Logosu, vzniklo kombináciou čísel 3 a 7. To je len jeden, kabalistický pohľad na danú vec, ale vhodne sa dopĺňa aj s inými ezoterickými systémami. Celkový pohľad na stvorenie uvádzam v Tabuľke č. 1.

Hrubohmotný svet

Najspodnejšiu časť stvorenia tvorí hrubohmotný vesmír. Je najmenší zo všetkých svetov, ale zároveň najhutnejší a najťažší. Do tohoto sveta patrí celý nám známy viditeľný vesmír so svojimi galaxiami, slnečnými sústavami, planétami. Tento svet je objektom pozorovania a skúmania oficiálnej astronómie. Do hrubohmotnosti by som zaradil aj jej neviditeľnú časť, ktorá je s ňou spojená. Je to jednak éterická sféra zeme, ktorá je sídlom a pôsobiskom živlov, a jednak astrálny svet, ktorý je pôvodcom pudov, žiadostí, túžob, emócii, a ako taký má význam iba v spojitosti s fyzickú hmotou. Astrálny svet (Káma loka) je domovom duší, ktorý sa v ňom očisťujú, zbavujú pudov a vášni. Hutnejšia časť astrálneho sveta je očistcom v pravom význame tohoto slova. Vyššie úrovne tohoto sveta sú už pomerne príjemným miestom a pre drvivú väčšinu ľudských duší je to aj svetom, z ktorého sa vracajú k inkarnáciám späť na Zem. Je otázka a tu sa názory líšia, či do hrubohmotnosti počítať aj mentálny svet, respektíve jeho nižšiu časť, tzv. nižší manas (rupa devachan). Mohol by patriť už do jemnohmotnosti. Je to svet vzorov, ideí realizovateľných pre konkrétnu rozumovú činnosť na zemi. Sem už vedome prichádzajú naozaj iba čisté ľudské duše, pre ktoré je to ozajstné nebo, ale ktoré stále ešte podliehajú procesu inkarnácii. Podrobnejšie rozdelenie hrubohmotnosti v Tabuľke č. 2.

Jemnohmotný svet

Nad ním je o niečo väčší jemnohmotný-duševný svet, ktorý je pravým domovom ľudských duší po skončení procesu inkarnácie. I keď je tento svet už inej podstaty ako hrubohmotný, aj tak má ešte hmotný charakter. Patrí sem hlavne vyšší mentálny svet (arupa) tzv. kauzálny svet, ktorý je svetom bezformovosti, je svetom príčin (akaša v pravom význame). Duše bežných ľudí tiež musia pri procese inkarnácie tento svet navštíviť, ale deje sa to nevedome. Tu sa im na základe ich karmy vytvoria nové nižšie duševné telá, s ktorými sa vracajú na Zem. Tí zasvätenci, ktorí už majú vyvinutí prvý článok duchovného tela, manas, môžu vedome tento svet vnímať. Vyššie jemnohmotné svety, Budhický a Atmický, obývajú už tak vyspelé duše, ktoré majú vyvinutý aj druhý alebo tretí článok duchovného tela. Sú to tí najvyšší zasvätenci, ktorí pracujú na evolúcii Zeme. V budúcnosti, v ďalších inkarnáciach Zeme, budú tieto svety pre časť ľudstva dostupné. Ak si ľudský duch vyvinie všetky tri články duchovného tela stáva sa dokonalým, jeho vývoj ako individuálneho ducha je ukončený a môže postúpiť do duchovného sveta, do Raja.

Bytostný svet

Hnacou silou oboch vesmírnych svetov je bytostný kruh - bytostná ríša. Spôsobuje zahrievanie, pretváranie a pohyb hmoty. Pochádzajú z neho bytosti zvané veľkí a malí bytostní, ktoré sú činné v oboch vesmíroch. Títo bytostní sú totožní s rôznymi hierarchiami anjelov. Tu v tejto úrovni, ktorá je pravdepodobne totožná s Monadickou úrovňou je sídlo týchto bytostí, kde najvyššou hierarchiou sú cherubíni tvoriaci bytostný kríž stvorenia. V mytológii je táto úroveň známa ako Olymp alebo Walhala, sídlo bohov. Títo bytostní nemajú vlastnú slobodnú vôľu, ale sú vykonávateľmi božej vôle v hmotnom svete. Z duchovných a praduchovných svetoch prijímajú rôzne druhy kvalít žiarení, ktoré rôzne kombinujúc a spájajúc používajú ďalej pri výstavbe a udržiavaní chodu hmotného sveta. Ich pôsobiskom činnosti sú úrovne jemnohmotnosti a hrubohmotnosti.

Duchovný svet

Nad bytostnou ríšou sa vznáša duchovná ríša - Nirvána, raj ľudských duchov. V jej nižších úrovniach žijú vyvinutí duchovia, ktorí prešli vývojom v hmotnosti. Vo vyšších úrovniach žijú stvorení duchovia, ktorí riadia raj a celý vesmír. Raj je konečná úroveň pre vývoj ľudského ducha, ale aj duchov z iných planét hmotného vesmíru. Títo duchovia, ktorí v dôsledku väčšej vzdialenosti od zdroja žiarenia, neboli schopní sa hneď sebauvedomiť a preto museli prejsť vývojom v hmotných svetoch a tak v dôsledku väčšieho tlaku prísť k sebauvedomeniu, sa po skončení svojho vývoja vyrovnajú svojou kvalitou žiarenia stvoreným duchom, ktorí nemuseli prejsť namáhavou púťou hmotným stvorením. Títo stvorení duchovia, sú podobne ako praduchovné bytosti v praduchovnej sfére, určitými duchovnými vzormi určitých vlastností. Sú to individualizované formy kvalít rôzneho žiarenia.

Praduchovný svet

Praduchovná ríša je vzorom, podľa ktorého sa sformovala duchovná ríša. Žijú v nej praduchovné bytosti a praduchovia, ktorí sa sformovali okamžite ako dokonalí - prastvorení a tí, ktorí sa v nej k dokonalosti ešte vyvíjajú – vyvinutí. Sú tu pravzory mužských a ženských vlastností a cností, ktorí svojim vyžarovaním pôsobia na nižšie úrovne. V prvej úrovni sa nachádza obraz praduchovnej trojice, ktorá je odrazom božskej trojice v praduchovnej ríši. Tento trigón tvorí láska, čistota a vôľa. V okolí tejto trojice sa nachádzajú 4 praduchovné mužské bytosti, sú to pravzory odvahy, múdrosti, obratnosti a spravodlivosti. V druhej úrovni praduchovnej ríše sa nachádzajú 3 ženské praduchovné bytosti, pravzory kladných ženských vlastností. V tretej úrovni sa nachádza Vatista, strážkyňa vyšších svetov, ktorá spája vyžarovania z vyšších svetov a vysiela ich do nižších svetov. Zároveň je aj pravzorom strážcov prahu vo všetkých ďalších úrovniach. V štvrtej úrovni sa nachádzajú 3 oblasti, oblasť lásky, oblasť čistoty a oblasť spájania žiarení. V týchto oblastiach (praduchovných ostrovoch) sa okrem inej činnosti vyvíjajú praduchovné zárodky k svojmu plnému sebauvedomeniu, podobne ako je to u ľudských duchoch v duchovnom svete. Piata, šiesta a siedma úroveň je jednak pôsobiskom činnosti vyvinutých praduchov a jednak úrovňou pomoci a riadenia nižších svetov. Samozrejme o každej úrovni by sme mohli popísať tisícky strán a aj tak by sme neobsiahli nádheru a nekonečnosť týchto svetov ako aj činnosti v nich vykonávaných, preto tento prehľad je naozaj len informatívny.

Božsky bytostná sféra

Opisovať túto úroveň je skoro nemožné, preto len vymenujem bytosti, ktoré sa tam nachádzajú, pričom ich pravú veľkosť si je možné imaginovať len pri hlbokých meditáciách. V božskej ríši žijú bytosti sformované z celistvého božského vyžarovania okrem Prakráľovnej, ktorá pochádza iba zo ženského bezbytostného vyžarovania. Nachádza sa tu Grál, miesto vyžarovania sily (Duch svätý, Logos), štyri okrídlene bytosti božieho trónu, kruh 12 bytostí božských pravzorov (pravzor 12 znamení zvieratnika) a 24 strážcov grálu (2*12 rôznych kvalít žiarenia).

Božsky bezbytostná sféra

V bezbytostnej ríši v Absolutne žije len bezbytostná Božia Trojica Stvoriteľ - Otec a dvaja synovia - Ježiš a Imanuel, ktorá je prejavom tejto bezbytostnosti. Na hraniciach bezbytostnej božskej sféry a božsky bytostnej sféry sa nachádza ako prvá sformovaná bytosť Prakráľovna, Matka Božia, ktorá je pravzorom všetkého sformovaného. Jej pozemským obrazom bola Mária, matka Ježišova.

Tabuľka č. 1

Božsky bezbytostná sféra

Neprejavený BOH-Absolútno

Božia trojica-Láska (Kristus), Vôla (Duch sv.) Prakráľovna (Matka Božia)

Božsky bytostná sféra

4 bytosti božieho trónu, 12 praarchanjelov

Hrad Grálu (Bod vyžarovania, emanacia Ducha sv., Logos) 24 strážcov grálu.

Praduchovný svet

Ríša pravzorov

Acilut

Ríša stvorených praduchov

1. úroveň - 4 praduchovné vzory mužských vlastností

2. úroveň - 3 vzory ženských vlastností

3. úroveň - Vatista

Ríša vyvinutých praduchov

4. úroveň - 3 oblasti lásky, čistoty, starostlivosti

5. úroveň - Izmael, úroveň príprav

6. úroveň - Biely hrad, 2 praduchovné nádoby

7. úroveň - Patmos

Duchovné svety

Raj-Nirvána

Adi

Berija

Ríša stvorených duchov

1. úroveň - Lohengrin

2. úroveň - 3 vzory ženských vlastností

3. úroveň - Vatista 2

Ríša vyvinutých duchov, Domov ľudského ducha

4. úroveň - 3 oblasti lásky, čistoty, starostlivosti

5. úroveň -úroveň príprav

6. úroveň - Biely hrad 2, 2 duchovné nádoby

7. úroveň - Patmos 2

Hmotný svet

Jemnohmotnosť

Duševné svety

Nebo

Jecira

1. Monadický svet - Svet bytostních - Olymp

2. Atmický svet

3. Budhický svet

4. Mentálny svet - vyšší Manas (Kauzál)

Hrubohmotnosť

Asia

5. Mentálny svet - nižší Manas

6. Astrálny svet

7. Fyzický svet

Tabuľka č. 2

Hrubohmotnosť - jemnohmotnosť

Mentálny svet

Manas

Devachan

Nebo

Arupa Devachan

Vyšší Manas - Kauzál

Jemnohmotnosť

1. Kauzálna úroveň - Svedomie

2. Kauzálna úroveň - Morálka

3.Kauzálna úroveň - Abstraktné myslenie

Rúpa Devachan

Nižší Manas

Mentálna sféra

4. Mentálna úroveň - Formy, Analýzy, Pamäť

5. Mentálna úroveň - Logika

6. Mentálna úroveň - Geometria

7. Mentálna úroveň - Matematika

Astrálny svet

Záhrobie

Druhý svet

1. Sféra Saturna - astrálna Akaša

2. Sféra Jupitera

3. Sféra Marsu

4. Sféra Slnka

Očistec

Káma Lóka

5. Sféra Venuše

6. Sféra Merkuru

7. Sféra Mesiaca

Fyzický svet

Éterický svet

1. Tepelný éter (Oheň) - Odrazový éter - éterická Akaša

2. Svetelný éter

3. Chemicky éter

4. Životný éter

Fyzický svet

5. Plynné skupenstvo

6. Kvapalné skupenstvo

7. Pevné skupenstvo

Duchovne-duševné princípy v človeku

Človek, ako obraz Boha - Trojice, má tiež trichotomickú štruktúru. Skladá sa z tela, duše a ducha (soma, psyché a pneuma u sv. Pavla). Každá z týchto troch zložiek je sama v sebe opäť trojčlenná. Telo sa skladá z fyzického, éterického a astrálneho tela. Duša má tri články: myslenie, cítenie a vôľu. Podobne duch. Pretože sa však najnižší článok duše (duša pocitová) prekrýva, spoluzachvieva s najjemnejším telom (astrálnym) a najvyšší článok duše (duša vedomá) s duchovným ja, môžeme namiesto o deviatich princípoch hovoriť o siedmich. Tieto môžeme potom dať do bezprostredného vzťahu so siedmimi princípmi teozofickými resp. s piatimi obalmi (kóša) staroindickej filozofie. Členenie na 3x3=9 nachádzame aj v židovskej kabale (nefeš, ruach, nešama). Tieto tri zhruba zodpovedajú termínom podvedomie, vedomie a nadvedomie v psychológii, pričom sa však veľmi často podvedomie a nadvedomie nerozlišuje, ale sa miešajú do jedného spoločného, hmlistého pojmu "nevedomie". Ruach však znamená zároveň v človeku tú najvyššiu zložku, iskru ducha, ktorá sa len momentálne prejavuje ako stredný článok jeho bytosti (ja, reflexívne vedomie), ktoré sprostredkuje medzi nefeš a nešama. Preto je ruach uvedený v dvoch významoch. Pod nefeš sa v užšom zmysle rozumie obyčajne len 5. a 6. princíp človeka (prejav životnej sily a túžby); zriedkavejšie len 7. princíp samotný (telo mŕtveho) alebo všetky tri. Sanskritský termín linga šaríra (jemné telo) sa vzťahuje niekedy na telo éterické, niekedy astrálne. Manas (myseľ) v spojení s kámou (princíp animálnej túžby) sa niekedy označuje spoločným termínom kámamanas; v spojení s vyššou duchovnou dušou (budhi) ako buddhimanas. Ak ide o to zachytiť spoločnú vibráciu astrálnej a mentálnej aury jedným výrazom, hovorí sa o astromentálnom tele. Kauzálne telo je najnižšia zložka vyššieho (beztvarého, arúpa) mentálu. Šiesty, piaty a štvrtý princíp zodpovedajú u Aristotela duši vegetatívnej, duši senzitívnej a duši intelektívnej. Mahájánové názvy najvyššej (duchovnej) triády v poradí dharmakája, sambhógakája, nirmanakája uvádza Láma Góvinda. Staroegyptské a starogrécke pojmy však nemožno do našej tabuľky včleniť len tak priamočiaro. Termíny ka (dvojník), hati (zvieracia duša), ba (duša) alebo thumos, nous vychádzajú každý z iného okruhu pojmov a predstáv, než je židovský alebo indický; a všetky významové odtienky jednotlivých pojmov v tabuľke nemožno znázorniť.

Treba si uvedomiť, že nielen ľudské poznanie, ale aj samotné princípy v človeku sa menia, prechádzajú vývojom; takže nie sú rovnaké, ani k sebe navzájom v rovnakom pomere dnes, ako boli pred 2500, 5000 alebo 10000 rokmi. Nedá sa preto očakávať, aby sa pojmoslovia jednotlivých starých kultúr navzájom presne a bezo zvyšku zhodovali. Všetky princípy ľudskej bytosti sú vo vývoji; navyše medzi nimi existuje množstvo vzťahov a prepojení, ktoré jednou schematickou tabuľkou nemožno zachytiť. Nie sú rovnako rozvinuté a navzájom v rovnakom pomere u človeka duchovne pokročilého alebo príslušníka nejakej zaostalej kultúry; z toho potom rozdielnosť psychických svetov a schopností u človeka jednotlivých kultúr minulosti a dneška. Éterické či astrálne telo Inda sú napríklad iné a v inom pomere k fyzickému telu, než u Európana. Ba ani u jednej a tej istej osoby nie je podoba a vzájomný pomer týchto princípov rovnaká v spánku, v bdení či iných stavoch vedomia. Taktiež hierarchia ľudských schopností stredovekého hermetika Roberta Fludda sa k našej tabuľke vzťahuje len veľmi voľne. Verbum zrejme netreba chápať tak, že slovo (logos, verbum) je ľudským princípom, ale že sa v najvyššom článku človeka odráža. Tabuľka má poslúžiť hlavne ako námet na rozjímanie pre hĺbavé duše; a upozornenie ostatným, že duševne-duchovná štruktúra človeka je príliš zložitá na to, aby sa dalo hovoriť len jednoducho "o duši" ako takej. Nemožno ju však v žiadnom prípade považovať za nejakú záväznú alebo vyčerpávajúcu schému.


1

2

3

4

5

6

7

Slovensky

Cnosť, Múdrosť, Čistá intuícia

Abstraktné myslenie, svedomie, morálka

Konkrétne myslenie, učenosť, vedomosti

Túžby, pocity, predstavy, pudy, vášne

Životný dych, životná sila

Telesná schránka

Antropozofia

Rozikruciánstvo

Duchovný človek

Životný duch

Duchovné ja

Duša vedomá

Duša rozumová

Duša pocitová

Astrálne telo

Éterické telo

Fyzické telo

Teozofia

Joga

Sánkhja

Atma

Buddhi

Vyšší Manas

Kauzálne telo

Nižší Manas

Káma rúpa

Linga šaríra

Sthula šaríra

Mahájána

Sambhógakája

Dharmakája

Nirmanakája

Aquinas Aristoteles

Nous poietikos

Anima intellectiva

Anima sensitiva

Anima vegetativa

Corpus

Sv. Pavol

Pneuma (duch)

Psyché (duša)

Sarx (telo)

Psychológia

Nadvedomie

Vedomie

Podvedomie

Opisne

Duchovné drahokamy

Duchovné zlato

Duchovné striebro

Premenená vôľa

Premenené cítenie

Premenené myslenie

VEČNÁ ČASŤ ČLOVEKA

Individualita, Vyššie ja (trojica)

POMINUTEĽNÁ ČASŤ ČLOVEKA

Osobnosť, Nižšie ja (štvorica)


David Sulík

Zdroj: http://duchovna-veda.webnode.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Duchovná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duchovna-veda


Autori: 
december 07, 2016 23:02 popoludní

 

 

Top