Obrázok používateľa CEZ OKNO
Symbolika v mystice i magické praxi

V magii se používá celá řada symbolů. proto je užitečné zmínit některé z nich. Přehled pochopitelně nebude úplný. Pro začátek však snad postačí...

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jde o nejuniverzálnějším symbolem magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh ukazuje protiklady obsažené v magické proměně. Nižší stav skrytých schopností a vyšší stav osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu hmoty, energie a ducha.

Čtverec

Čtverec je symbolem hmoty. Představuje stabilitu, řád i konečnost hmotného světa. Postavíme-li ho na jeden vrchol, označujeme tím pomíjivost hmoty a přizpůsobivost ducha hmotě. Kruh ve čtverci je znakem osobní celistvosti. Spojení ducha (kruh) a těla (čtverec) je výchozím bodem pro magické operace.

Trojúhelník

Trojka je známé magické číslo. Celý vesmír je postaven na principu tří. Trojúhelník často představuje základní trojice. Začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, Syna, Ducha svatého apod. Dva propletené trojúhelníky tvoří Šalamounovu pečeť, Davidovu hvězdu. Ta symbolizuje nerozlučnou jednotu nebe a země. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Lunu a ženskou tvůrčí sílu. Je též symbolem vody a introvertní povahy. Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu po přiblížení se božství. Je též plamenem, ukazuje na extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu. Může být i falickým symbolem pro některá mystéria. Pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník. Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci. Schodišťové pyramidy symbolizují vzestupné úrovně vědomí vedoucí k nejvyšším cílům.

Kříž

Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody. Symbolizuje též Krista, jež se obětoval za lidstvo. Je často používán jako pantakl. Labarum kombinuje řecká písmena chí a ró, tvořící první část slova "chreston" (dobré znamení). Egyptský Ankh je v současnosti velmi populární. Tento je znamení života. Slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má té druhé poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukoťového kola. Používá se coby znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží k usmiřování nadpřirozených sil a ochraně ve válce. Svastika má původ na Středním Východě. Objevuje se v různých formách i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji prý používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata, protože je složena ze čtyř písmen L.

Oko

Oko v sobě spojuje znaky materiálního a duchovního světa. Vyjadřuje cestu k moudrosti a osvícení. Může však symbolizovat i temné síly. Jedním z běžných magických symbolů je oko prozřetelnosti. To vyvolává božský vhled a nebeskou ochranu. Třetí oko známe především z hinduismu. Bůh Šiva má třetí oko (čákru) na čele. Představuje nejvyšší moudrost a nadpřirozené schopnosti. V Egyptě je běžné oko boha Hóra, strážce osudů lidstva. Jeho všudypřítomný a bdělý pohled vyzařoval dobrodiní a ochranu. Hórovo oko bylo nejposvátnějším znamením egyptské magie. Islámský amulet, oko moudrosti, vypadá jako protnutí dvou kruhů; tvarem je podobný mandli. Výsledkem je symbol lidského oka.

Pentagram

Nejznámějším magickým znakem je pentagram, pěticípá nevyplněná hvězda, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Je obrazem člověka (2 ruce, 2 nohy a hlava). Označuje také mystický pět elementů či principů, chcete - li. Oheň, zemi, vzduch, vodu a světového, božského ducha. Pentagram postavený na jeden vrchol je známým symbolem, který užívají temní mágové. Původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení nebo sloužil jako štít proti magickým útokům.

Elementy

Oheň je symbolizován červeným trojúhelníkem a představuje ničivý i oživující živel. Patří ke znamení Lva a jeho křesťanským patronem je sv. Marek. Vzduchu patří žlutý, někdy také modrý, trojúhelník. Reprezentuje těkavý živel. Patří znamení Vodnáře a pod patronaci sv. Matouše. Voda bývá značena modrým, na vrchol postaveným trojúhelníkem. Symbolizuje tekutý živel, patřící Štíru a sv. Janovi. Poslední element, zemi, označujeme zeleným trojúhelníkem, postaveným na vrchol. Země je zástupcem živlu stálosti i plodnosti. Přísluší jí znamení Býka a jejím patronem je sv. Lukáš.

Všeobecná morální pravidla magie:

Snažte se neubližovat magií nikomu, ani sobě. Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili. Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Operace potřebuje svůj čas. Magie by se neměla provádět jen ze sobeckých důvodů. Magie vám může přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží. Magie je vysoké umění, jež není určeno pro každého. Magii je možné použít na obranu, ale použita k útoku by měla být jen ve výjimečných případech. Magie znamená znalost a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie, je potřeba ji znát. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich magických operací vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může pohltit.

Zdroj: OSUD.cz


Rubriky: 
február 16, 2008 21:58 popoludní

 

 

Top