Obrázok používateľa CEZ OKNO
TRANSYLVÁNSKY ÚSVIT: Kapitola I – Pod jastrabím okom 3

Príkaz zahŕňal absolútne utajenie, ktoré bolo tak vysoko nad bežne klasifikovanými informáciami. Kvôli metóde, známej ako hierarchické bezpečnostné blokovanie, sa v rámci uchovávania utajenia o novom oddelení nevyskytli významné obtiažnosti, ale muselo sa ešte veľa urobiť ohľadom personálu a logistiky. Ako takmer pri každom komunistickom stimule, postup bol nešikovný, keď došlo na investície, hlavne v oblasti, o ktorej sa vedelo tak málo.

Nebolo jasné, na aký účel chcel Ceausescu, aby toto nové parapsychologické vedenie akcie slúžilo, ale môžeme sa domnievať, že sa najviac sústredil na procedúry psychologickej manipulácie a vplyvu nad masami s výhľadom na udržanie diktátorskej moci a o čosi menej i na záležitosti národnej bezpečnosti, alebo riešenie vonkajších sporov.

Ceausescu nariadil zostavenie tohto oddelenia v roku 1968, krátko po jeho prevzatí moci, využijúc takto maximálne výhody svojej, v tej dobe vzrastajúcej, popularity na západe. Jeho rozsiahly diplomatický úspech bol výsledkom dvoch základných aspektov: jeho skoro otvorené nepriateľstvo spolupráce s Moskvou a jeho odpor voči vojenskej intervencii v rámci známej „Pražskej jari“ v roku 1968. Avšak Ceausescuov rozkaz na zostavenie špeciálneho oddelenia pre výskum a experimenty na subjektoch s výnimočnými schopnosťami bol podivný a dokonca v niektorých svojich aspektoch protichodný. Mohlo to viesť k domnienke, že on sám nosil tú myšlienky len kdesi vo svojej mysli miesto toho, aby ju postavil medzi svoje priority. Aj tak, ako akákoľvek rafinovaná osobnosť s paranoidnou predispozíciou, Ceausescu sa chcel obklopiť za každú cenu istotami a prostriedkami, ktoré by mu zabezpečili neodškriepiteľnú bezproblémovú dominanciu. Očividne nevedel rozvinúť všetky svoje rozdielne myšlienky v tom istom rozsahu: ale vracal sa ku každej z nich, pričom ešte pred nejakou chvíľkou boli len púčikom na žiariacej kvetine.

V roku 1968 bola rumunská Securitate konfrontovaná s vysoko utajeným príkazom, ktorý neladil s bežným štandardom. Príkaz bol datovaný k 28. augustu a obsahoval osobný podpis Ceausescua, pričom v tomto výnimočnom prípade disponoval i pár osobnými poznámkami. Dekrét požadoval založenie špeciálneho oddelenia, zvaného Oddelenie Nula, ktoré bude operovať nezávisle na ostatných oddeleniach a jednotkách Securitate v tej dobe a bude priamo podávať správy výhradne Veliteľovi bezpečnostnej služby a Prezidentovi krajiny (to bolo spomenuté v Ceausescuovej poznámke, čo upriamilo pozornosť jednak na najvyšší charakter utajenia príkazu, ako aj na spôsob, akým sa mal príkaz dodržiavať). Avšak dekrét bol, čo sa informácií týka, strohý, mimo jadra personálu a minimálnych pokynov v hlavných bodoch činnosti, ktorá na začiatku vo vzťahu k budúcim subjektom zahŕňala náborové a pozorovacie metódy.

Dekrét uviedol štruktúru vedenia služby Securitate do zložitej pozície, keď sa na jednej strane jednalo o absolútne nové a neodskúšané pole pôsobnosti, a na strane druhej nemohli dodržiavať štandardnú finančnú procedúru z dôvodov absolútnej utajenosti.

Ešte v ranej dobe prevádzky Oddelenia Nula sa k spolupráci požadoval Ceausescuov súhlas, s inou krajinou, s určitými skúsenosťami v tejto oblasti: s Čínou. Diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami boli vcelku dobré a v roku 1972 sa orgány dohodli na trochu prazvláštnej „výmene.“ Doktor Xien dostal na zodpovednosť, aby zabezpečil chod a nastavenie technickej štruktúry oddelenia v Rumunsku po dobu pätnástich rokov, zatiaľčo Ceausescu mal financovať školné pre stovku čínskych študentov v Rumunsku po tú istú dobu. Čína sa taktiež podvolila sprístupniť personálu Oddelenia Nula - ON (Department Zero - DZ) niektoré zo svojich objavov z parapsychologických experimentov, ako aj iné užitočné pracovné metódy. Zmluva tak položila základy pre jednu z najutajenejších a najstrašnejších ľudských činností v Rumunsku: parapsychologickú metódu.

Cezar Brad bol jeden z prvých subjektov, ktoré boli nabraté a registrované v rámci ON, avšak ani doktor Xien, ani tí na najvyšších pozíciách v oddelení (ktorí dostávali písomné správy od jeho rodičov) si neboli vedomí detailov, či chúlostivých skúseností dieťaťa, hlavne tých, či sa týkali vnútorného charakteru. Cezar o tom nehovoril nikomu.

Metóda, ktorú ON použilo ako prvú, obsahovala dobu „probácie“ a dohľadu nad subjektom. Až keď sa preukázali jeho výnimočné psychologické schopnosti, tak sa stal subjektom, integrovaným do štruktúry oddelenia. Niekedy tieto „probácie“ a kontroly mohli trvať roky, ako sa to stalo pri Cezarovi. Inokedy však bol subjekt integrovaný okamžite po kontrole prijatej informácie.

Cezar objavil svoj vlastný mentálny experimentálny svet, do ktorého sa rád ponáral hlbšie a hlbšie, a z ktorého sa vracal obohatený výnimočnými dojmami a vnímaním. Nebol to jeden z tých svetov, kde si človek mohol myslieť, že Cezar hľadá útek z dôvodov nejakých hypotetických psychologických adaptačných problémov, alebo dokonca ako určitý druh mentálneho odcudzenia. Naopak, pravda bola iná. Samotný fakt, že to nemôžeme pochopiť, a že je to nad naše aktuálne možnosti, neznamená, že tá vec, bytosť, chovanie, či skúsenosť, sú negatívne alebo sú tam odsúdeniahodné aspekty, či dokonca ešte horšie, že neexistujú.

Prípade Cezara Brada bol podivný. V tej dobe sa v tejto súvislosti málo chápalo a akceptovalo, dokonca i v prípade personálu ON. Avšak jeho prípad splnil kritériá pre nábor medzi ON subjekty.

Musím priznať, že som si vedomý len niekoľkých úžasných úspechov a skúseností, ktoré Cezar zažil v ranných rokoch svojho detstva. Všeobecne si myslím, že som vyrovnaná, duchaprítomná osoba, ale Cezarové príbehy boli ďaleko za mojimi predstavami. Samozrejme, keď som ho počúval ako rozprával o svojich skúsenostiach, to čo stálo pred mojimi očami nebola ani emočne nestabilná ľudská bytosť, ani sci-fi spisovateľ, ani paranoik. Pre tých, ktorí majú určitú znalosť o ezoterike, a ktorí sú stále v kľúčových pozíciach v štátnych štruktúrach alebo majú prístup k najtajnejším informáciám a archívom, pre nich nemusí byť obtiažne rýchlo identifikovať hlavné prvky príbehu mojej knihy. Ale pre zvyšok ľudí, prakticky pre väčšinu ľudí, ktorí sú okradnutí o správne informácie a podliehajú sérii konfliktných údajov a príbehov na skoro pravidelnej báze, sa stalo udržanie si koherentného zmysluplného osobného pohľadu vcelku zložité. Z hľadiska mojej funkcie vládneho poradcu pár rokov dozadu som mohol uskutočniť určitý diskrétny výskum a sám vidieť, na základe vlastných pozorovaní a intuície, že Cezar Brad bol výnimočný charakter. Skromnosť, s ktorou mi rozpovedal o jeho hlavných zážitkoch a činnostiach, ako aj o jeho malých „incidentoch,“ s ktorými som v jeho prítomnosti bol konfrontovaný, ma postupne presvedčili o realite, ktorá sa nedá poprieť: konkrétne takej, že niektoré ľudské bytosti sú ďaleko za našimi koncepčnými, mentálnymi alebo organizačnými štandardmi. Ak si tak zvolia, môžu takéto ľudské bytosti zmeniť osudy ostatných ľudí prostredníctvom moci svojich nadradených schopností.

Jeden neodškriepiteľný dôkaz Cezarových schopností prišiel s našim prvým stretnutím, ktoré si vyžiadal pár rokov dozadu. Stretnutie bolo výsledkom komplexu dojednaní s dôveryhodnými osobami, ale jeho hlavný účel bol pre mňa stále záhadou. O Oddelení Nula som vedel len vágne v rámci Rumunskej bezpečnostnej služby (RBS), ale to bolo všetko. Dorazil som na miesto stretnutia v jednom z áut inštitútu priamo z práce. Bola noc a pršalo, tak som zostal v aute, rozprávajúc sa s vodičom. Po niekoľkých minútach sa dvere auta otvorili a preskočiac všetky formality si Cezar sadol vedľa mňa na zadné sedadlo a veľmi pokojne a príjemne začal hovoriť priamo k veci.

Bol som rýchlo vnesený do predmetu nášho rozhovoru, takže až po niekoľkých minútach som si uvedomil, že vodič zapol motor a v tichosti riadil na neznáme miesto bez toho, aby sme ho o to ja alebo Cezar žiadali. Naraz sme boli pred hotelom Sofitel, kde Cezar zarezervoval izbu. Prejavil som zmätenie z vodičovho počínania, ktorý nedostal žiadne pokyny. Zatiaľčo sme sa blížili k jeho miestnosti, Cezar mi povedal, že v niektorých prípadoch sú slová bezcenné a mentálna funkcia, keď je správne kontrolovaná a očistená od vonkajších zásahov, môže pracovať tak efektívne ako slová. Inými slovami, zhrnul pre mňa princípy telepatie. Najprv som si myslel, že žartuje; ale hneď na to mi povedal ako to urobil: hneď v prvom okamihu ako povedal „ahoj“ a sadol si vedľa mňa do auta, poslal vodičovi mentálne pokyny pre naštartovanie motora a smerovanie na konkrétne miesto. Presvedčený, že počuje verbálne pokyny, vodič podľa toho jednal.

„Ak je tréning v tomto smere intenzívny a vytrvalý, telepatický prenos myšlienok už nie je problém,“ povedal Cezar s miernym úsmevom.

Po tom, ako sme vošli do jeho miestnosti, nakreslil niečo na kus papiera. V tom istom okamihu mi podal nasledujúce vysvetlenie:

„Predstav si jednotlivca A ako časť komunity jednotlivcov. Jeho myšlienky, ktoré nie sú silné, sa zmiešajú s myšlienkami ostatných, končiac v mentálnej „hmle“ určitého druhu, pretože tieto myšlienky sú často slabé, nejasné a slabo definované. Sú len fragmentmi povrchových, polovytvorených myšlienok. Človek potom môže povedať, že každý z týchto jednotlivcov žije v relatívnej izolácii svojho vlastného mentálneho sveta. Akýmsi spôsobom sú ovplyvnení – väčšou, či menšou mierou – recepciou skúmaného jednotlivca a myšlienkami tých navôkol.“

„Väčšinou vnímajú tieto vonkajšie vplyvy nevedomky, ako zmeny v rámci usporiadania alebo vnútorného stavu mysle. To je dôvodom, prečo som použil termín „hmla“ – pretože ľudia sa na tejto úrovni nemôžu vidieť, tak ako loď na mori v hmlistom počasí.“

-pokračovanie-


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Z anglického originálu: Radu Cinamar, Peter Moon, “Transylvanian SUNRISE”

Preklad: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1422 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach
prispejte prosím na ďalší chod portálu

2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE

›› BILANCIE PORTÁLU


Súvisiace:

MÁG RODAMIR
http://www.cez-okno.net/clanok/mag-rodamir

Tisulská princezna
http://www.cez-okno.net/clanok/tisulska-princezna


november 25, 2016 23:48 popoludní

 

 

Top