Obrázok používateľa CEZ OKNO
Záhadné zvuky na obloze

Karel Wágner | Slovenské sdělovací prostředky ve čtvrtek 19. září 2013 přinesly informace o záhadných zvu­cích, které se toho dne v brzkých ranních hodinách, mezi 2:30 a 3:00 hod., linuly z potemnělé oblohy nad Bratislavou. Zvuky připomínající řev mohutného zvířete probudily mnohé obyvatele Trnávky, No­vého Města, Karlovky, Petržalky, Starého Města i Ružinova. Některé z obyvatel rámus vyděsil natolik, že volali na policii a žádali policisty o vysvět­lení, mnohdy také o to, aby zamezili rušení nočního klidu.


Ti však prohlásili, že k něčemu tako­vému nemají důvod, přičemž děsivé zvuky si nedokázali sami vysvětlit. „Dnes v časných ranních hodi­nách jsme přijali na linku 158 hlášení občanů městské části Bratislava Trnávka, kteří uvedli, že je vzbudily zvuky různé intenzity. Po prověření hlídkou Policejního sboru bylo zjištěno, že k žádnému protiprávnímu jednání v této souvislosti nedošlo,“ prohlásil policejní mluvčí Michal Szeiff. Na internetu se ještě toho dne objevilo video, které zvuky dokumentuje. Nikoli však z Trnávky, nýbrž v Ružinova, kde měl být podivný řev údajně nejintenzivnější. Mnoho svědků připisovalo zvuky činnosti rafinérie Slovnaft, kde se však Bratislavané vysvětlení nočního úkazu nedočkali. O děsivých zvucích tam neměli ani potuchy: "Po prověření dispečinku můžeme kon­statovat, že u nás se nic takového neudálo. Chod celé rafinérie i jednotlivých provozů byl bez mimořádných událostí," uvedl mluvčí Slovnaftu Anton Molnár. Záhadu podivného řevu nepo­mohla Bratislavanům rozluštit jejich městská policie, ba ani pracovníci bratislavské ZOO: „Ne­chybí nám žádné zvíře. Kdyby nám zmizel tygr nebo lev, jsou to velká zvířata, tedy by si toho chovatelé určitě ráno všimli", poznamenala k tomu Katarína Matejovičová, vedoucí Oddělení vzdělávání a propagace zoologické zahrady. Zde odkaz na bratislavskou nahrávku:

https://www.youtube.com/watch?v=ndt8WnvHxUE#t=24


A tak nakonec slovenské sdělovací prostředky za nejpravděpodobnějšího původce strašidelných zvuků označily zahájení topné sezóny: „Zvuky, které byly zaznamenané dnes v noci u Mar­tin­ského hřbitova mohou skutečně souviset se spuštěním vytápění. Tyto zvuky mohly být způ­so­beny krátkodobým vypouštěním páry. Společnost BAT, a.s. zahájila topnou sezónu právě dnes, t.j. 19.9.2013," prohlásila mluvčí bratislavských tepláren Jarmila Galandáková. Ve skuteč­nosti však nešlo o jednorázové vypouštění páry. Mezi svědky se například objevil i jeden z oby­vatel Karlovej Vsi, který hlásil: "Byl jsem na procházce se psy okolo 19. hodiny v lese nad Kar­lovkou - směrem nad Děvín. A takový zvuk jsem v dálce zaslechl. Rozeznávám zvuky v lese... jsem poľovník."

Jednoduché řešení záhady se zdálo být na dosah, když na oficiální stránky Hlavné mesto Slo­venskej republiky Bratislava, zaslala paní Hana z Nového Mesta svůj příspěvek: "Bydlím na Magnetovej a s jistotou mohu říci, že tyto zvuky šly z areálu paroplynu. S menší intenzitou za­čaly už k večeru, ale v noci, když bylo všude ticho, okolo druhé třetí nad ránem (asi), byly ty zvuky strašné, přímo nesnesitelné. Když to bylo slyšet až na Dolné Hony, umíte si představit, jak to muselo vypadat tady." To by ovšem nesměl zaslat na městské stránky svůj postřeh i pan Martin z Ružinova, který do celé kauzy vnesl ještě větší zmatek: „Celkem mne zaráží, jak všichni píšou o tom, co slyšeli, ale o tom, co bylo na obloze, už nepíše nikdo. Na obloze se spolu se zvukem objevil obrovský kruh z mraků. Uvnitř kruhu bylo úplně prázdno a za ním byl nějaký černý, hustý jakoby dým. Neumím to přesně specifikovat. Mraky, které tvořily kruh, byly různoba­revné.“ Vzápětí se také ukázalo, že prakticky stejné zvuky, které probudily obyvatele Brati­slavy 19. září, zaznamenal na video pozorovatel v Ljubljani, hlavním městě Slovinska, a to už 1. března 2012, v 00:44 hod. místního času, kde neměly podivné zvuky se zahájením topné se­zóny nic společného.

Strange sound heard in Slovenia, march 1, 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=WaeNNklEZ5M#t=106


A nyní několik podstatných souvislostí. Jak už to tak bývá, neobjasněné jevy budily v mnoha lidech hrůzu. První náznak paniky se na internetu objevil v roce 2011, kdy se na YouTube vyro­jily nejrůznější nahrávky podivných, poměrně intenzivních zvuků, které se zdály přicházet z oblohy, a to jak za větru, tak i za úplného bezvětří. Nejenom v noci, ale i za jasného dne, kdy byla obloha bez jediného mráčku. Nahrávky byly pořízeny na nejrůz­nějších mís­tech v nejrůznější dobu, prakticky po celém světě. Nutno zde podotknout, že v případě zvuků linou­cích se z oblohy se bavíme výhradně o zvucích, které byly pořízeny prostřednictvím záznamo­vého zařízení. Nejde tedy o subjektivní počitky, ale o objektivní re­alitu. Podivné zvuky, nejčastěji označované za dunění, troubení, skřípání či pulzující hučení, techniky někdy připodob­ňované ke zpětné vazbě v reproduktorech a mystiky k biblickým anděl­ským troubám, se neobje­vovaly jen ve měs­tech a na vesnicích, ale i v lesích, na holých pláních, dokonce i v národ­ních par­cích, uprostřed panenské, nedotčené přírody. I když největší pozor­nost zprvu budily na­hrávky ze Se­verní Ameriky, byly takovéto zvuky nahrávány i na Havajských ostrovech, v Me­xiku, Kostarice, Chile, Austrálii, na Novém Zélandu, v Anglii, Skotsku, Dánsku, Holandsku, Fran­cii, Španělsku, Řecku, Ně­mecku, Rusku, Fin­sku, Pol­sku, Maďarsku, či na Slo­vensku. U nás pak o podivném troubení a hučení, přicházejícím z oblohy, podá­vali zprávy pozo­rovatelé z Pardu­bicka, okolí Brna a okolí Olomouce.

Zde je odkaz na článek z ledna 2012, zveřejněný na serveru Novinky.cz, kde najdete video s takzvaným troubením, podle novinářů vycházejícím z nitra Země, zaznamenaným ve Svita­vách roku 2011. Redakce Novinek kontaktovala odborníka Ing. Josefa Horálka, CSc. z Geofy­zi­kálního ústavu Akademie věd ČR, aby se k záhadným zvukům vyjádřil. Na druhém videu v článku Ing. Horálek konstatuje, že podivné zvuky ze Svitav nemají nic společného s pohybem litosférických desek, nebo se zemětřesením:
http://www.novinky.cz/koktejl/256895-neznamy-zvuk-vychazejici-ze-zeme-by...


Pokud jde o záznamy „nebeského troubení“, pak jedna z nejzajímavějších nahrávek pochází z Kanady. Záznam pořídila čtyři­atřicetiletá matka čtyř dětí Kimberly Wo­okeyová v kanad­ském Terrace, kde žije posledních 12 let. Svůj záznam komento­vala těmito slovy: „To není pod­vod. Jen jsem zazname­nala to, co mne ráno probudilo. Já osobně nevěřím, že to má nějakou nábo­ženskou spojitost. Nedomnívám se, že jde o mimo­zemšťany, ani vlaky, nebo kovové kon­strukce. Věřím, že by to mohl být nějaký geofyzikální jev. Je to už podruhé, co jsem tyhle zvuky slyšela. Poprvé to bylo 19. června 2013, zhruba od 9.00 do 9:30 místního času, ale nebylo to tak inten­zivní. Ráno 29. srpna 2013 v 07:30 mne tyto zvuky probudily. Vyskočila jsem z postele a běžela hle­dat kameru, abych se je pokusila zachytit. Vešla jsem do obýváku a našla zde svého sedmiletého syna, kterého silné zvuky pro­budily a měl strach, protože nevěděl, co se děje. Poda­řilo se mi na­hrát tři klipy, na kterých je téměř 5 minut zá­znamu podivných zvuků (znovu byly sly­šet ještě 8. září v 06:30 hodin). Poté co zvuky zcela utichly, jsem se posadila k počítači a na­hrála vi­deo. Při kontrole na Facebooku jsem si všimla, že hodně místních obyvatel slyšelo to samé co já. Nemám ponětí, co tyto zvuky jsou. Jsem ale ráda, že jsem byla schopna je včas za­chytit a sdílet to, co jsem slyšela. Klipy jsem natáčela vi­deokamerou HD Samsung SC-HMX20C a pů­vodní záznam je k dispozici pro pří­padný pře­zkum“.

Zde nahrávka, kterou pořídila Kimberly Wookeyová v městečku Terrace z kanadské Britské Ko­lumbie, poblíž pobřeží Tichého oceánu:
https://www.youtube.com/watch?v=raKBiPeuVkY


Zvuky podobající se tónům syntetizátoru nebo troubení (odtud jejich přirovnávání k an­dělským troubám) byly svého času označovány za zvuky industriální, za nimiž mělo stát potrubí či ventily parovodů v průmyslových komplexech, klaksony (houkačky) lokomotiv, nebo snad dokonce si­rény. Dosud se však ani u jedné z diskutovaných nahrávek nikomu nepodařilo takovýto původ záhadných zvuků prokázat. Proto také o zaznamenaných atmosférických jevech, projevujících se podivnými zvuky, bada­telé dnes hovoří jako o přírodních jevech, které nejsou důsledkem lid­ské čin­nosti. Za po­divným „troubením“ nejčastěji hledají zemětřesení, příliv či odliv, turbu­lence v atmosféře a podobné jevy. Často se má také zato, že se zvuk různě odráží v městské zástavbě, a tím se zesiluje. Což by mělo vysvětlovat, proč ve městech podivné zvuky aktivují alarmy auto­mobilů. Jenže takovéto zvuky bývají neobvykle silné i mimo městskou zá­stavbu.

Ale aby v tom nebyl zmatek, bude třeba zmiňované „troubení“ z nahrávek blíže specifikovat. Tento zvuk se ve skutečnosti nikdy nepodobal hraní na trubku, ale spíše hraní na radung či dun­gčen (dungchen), tedy na tibetskou chrámovou troubu, zkráceně nazývanou dung. To je dlouhá, teleskopická trouba, která je složena ze třech až pěti kovových dílů různé délky, kdy nejdelší ná­stroje měří až čtyři metry. Zvuk nástroje je táhlý, dunivý, hluboký a vše pronikající, neboť má za úkol zastavit běžný sled myšlenek posluchačů. Na dung netroubí tibetští mniši jen při nejrůzněj­ších obřadech, nebo slavnostech, ale též při svolávání k ranním a večerním modlitbám. Zde pro představu od­kaz na audio:
https://www.youtube.com/watch?v=8UAudR5O8Hk


Nelze se tak divit, že některé podivné zvuky, linoucí se z oblohy, lidem připomínaly impozantní zvuk tibetských dungů. To v nich pak také často vyvolávalo pocit, že zaslechli ozvěnu tibetské chrámové hudby, kterou k nim z dalekých krajin zanesly vzdušné proudy. Některým lidem po­chmurné zvuky z nahrávek neobvyklého jevu zas připomínaly zvukové efekty z filmu Válka světů (War of the Worlds) Stevena Spielberga, natočeného podle románové předlohy H. G. Wellse, který byl uveden do kin roku 2005. A domnívali se, že k nim zvukové efekty z filmu doléhají z nějakých obrovských reproduktorů, používaných na rockových koncertech. Zde ukázka audia z filmu War of the Worlds:
https://www.youtube.com/watch?v=jzY099ihULs


Mysteriózní zvuky podobné troubení dungů pak postupně začaly znepokojovat mnohé z ná­božensky zalo­žených uživatelů internetu, označujících je za předzvěst apokalypsy, tedy nad­cházejícího konce lidské civilizace, ke kterému mělo podle záhadologů, mystiků a nejrůznějších vůdců náboženských sekt dojít v závěru roku 2012. Svojí troškou do mlýna zde přispěl i režisér Kevin Smith, jehož filmový trailer Red State, do kin uvedený v roce 2011, obsahoval scénu, v níž policejní komando zasahuje proti militantní náboženské sektě. Ve vrcholném okamžiku scény se náhle z oblohy ozývá „apokalyptické troubení“, jež přináší zvrat dané situace.

Red State (Trumpet Scene):
https://www.youtube.com/watch?v=ItD6dQa5ncw


Konec světa se však roku 2012 očividně nekonal a podivné „andělské trouby“ se i nadále vyskyto­valy v nahrávkách blíže neurčených atmosférických jevů. Na internetu se tak znovu začal diskutovat videoklip z Finska, na kterém záhadné troubení provázelo poněkud strašidelnou bouřku. Mezitím se však na YouTube objevily podvodné nahrávky nejrůznějších vtipálků a sla­vomanů, kteří do běžných videoklipů na svých počítačích přidávali zvukové efekty z filmů War of the Worlds a Red State. A tak byly zvuky z finské nahrávky neobvyklé bouře mnohými diskutéry zpochybňo­vány.
Super creepy sounds in the sky during a storm in Finland:

https://www.youtube.com/watch?v=qXdgvMuItMw


Z videoklipu je patrné, že návštěvníci pláže skutečně utíkají před neobvyklou rychlostí se k nim přibližujícím, hrozivě vyhlížejícím mračnem. Jeden z nich si neobvyklý úkaz ještě stačil nahrát na mobilní telefon (škoda, že jeho nahrávka není k nalezení na YouTube). Nejde tedy o to, že by nebyla podivná bouřka z tohoto videoklipu skutečná. Do­hady nevznikaly ani tak kolem neob­vyklé bouřky, jako kolem zvukové stopy videa, kdy řada skeptiků bouři prová­zející „troubení“ označovala za podvod, tedy za dodatečně k záběrům meteorologického jevu nahrané zvuky. Zastánci „bouřkové“ hypotézy, podle nichž všechny dosud diskutované záhadné zvuky na ob­loze nejsou ničím jiným než vzdušnými proudy modulované hřmění bouřek, naopak tuto na­hrávku označovali za autentickou. Tedy za nahrávku s neupravovanou zvukovou stopou, ozna­čovanou za důkaz, že záhadné zvuky linoucí se z oblohy mají svůj původ v meteorologických je­vech. Ovšem ti, co s takovýmto jednoduchým řešením nesouhlasili, jim oponovali pro­střednic­tvím odkazů na další videoklipy, na kterých se podivné troubení ob­jevuje na azurově modré, jak u nás říkáme „vymetené“ obloze. Za příklad byl uváděn i tento vi­deoklip z Texasu:

https://www.youtube.com/watch?v=-dIG3sWhyuc


Jeden z mnoha uvažovaných výkladů dosud neobjasněných zvuků na obloze za jejich původce označuje rázové vlny, objevující se ve vrstvách ionizovaného vzduchu. Zde ovšem nejde o běžné jevy antropogenního původu, jakými jsou aerodynamické třesky způsobené letadly, nebo výbuchy v lomech. Vysvětlení přírodních jevů opírající se o rázové vlny se zdá být přijatelné především pro tzv. „boom efekt“, kdy se dunění podobá salvám z děla, přičemž o zvucích tako­véhoto charakteru, jak konstatují odborníci, existuje tolik zpráv, že o jejich reálnosti není pochyb. Jedno z prvních přezkoumání jevů, nazývaných brontides (výbušné zvuky přírodního původu), bylo publikováno už roku 1979 v časopise Science (Gold and Soter - Brontides: Natural Explo­sive Noises. Science 204:4391. pp. 371-375). Popravdě řečeno, s neobvyklými, neidentifikova­nými přírodními zvuky v atmosféře naší planety se ve vědecké literatuře setkáváme už celých 30 let, což dokládá např. Katalog ge­ofyzikálních anomálií Williama Corlisse (William R. Corliss - Earthquakes, Tides, Unidentified Sounds and Other Related Phenomena. Sourcebook Project, 1983). Přesto však lidmi pozoro­vané „troubení“ na obloze nebylo dosud žádným z vědeckých týmů exaktně interpretováno, tedy plně objasněno.

Podivné zvuky linoucí se z oblohy jsou někdy označovány za zvuky aurorální, tedy za akustické pro­jevy polárních září, gigantických shluků studeného plazmatu, pozorovaného v atmosféře naší planety. Ještě před pár lety se vědci domnívali, že polární záři sice můžeme vidět, ale že je příliš daleko či vysoko na to, abychom ji mohli také slyšet. Vý­zkum vědeckého týmu z Ka­tedry akus­tiky a zpracování signálu Elektrotechnické fakulty Aaltovy Univerzity v Hel­sinkách však ne­dávno prokázal, že lidé aurorální zvuky, po­dobné bzučení či hlubokému brumu, generované shluky studeného plazmatu, slyšet mohou. Finským odborníkům se totiž v rámci projektu Auroral Acoustics podařilo v místě výskytu po­lární záře pořídit záznam průvodních akustických jevů, při­čemž po analýze pořízených nahrávek došli k závěru, že lidmi vnímaný zvuk vznikal prakticky při zemském povrchu, kon­krétně ve výšce zhruba 70 metrů.

Podle milovníků konspiračních teorií měl za podivnými zvuky stát HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), respektive zařízení pro výzkumný program ionosféry, jenž byl spo­lufinancován US Air Force, US Navy, Defense Advanced Research Pro­jects Agency (DARPA) a University of Alaska. Nakonec se však ukázalo, že namísto toho, aby HAARP zá­hadné zvuky způsoboval, mohl by spíše přispět k jejich vědeckému objasnění. Neboť kanadský fyzik prof. Jean-Pierre St-Maurice, Ph.D. z University of Saskatchewan podivné bzučení a trou­bení z diskutova­ných in­terne­tových nahrávek označil za elektromagnetický šum, vyzařovaný z polár­ních radiač­ních pásů. Těžiště výzkumu profesora St-Maurice a jeho spolupracovníků leží ve fy­zikálních proce­sech ionosféry a v oblasti studeného plazmatu. A tak jeho názor, že za podiv­nými, široko daleko sly­šitelnými zvuky, linoucími se z oblohy, ve skutečnosti stojí procesy související s polárními zářemi, ne­lze brát na lehkou váhu. Nicméně výzkumný program ionosféry HAARP byl již ukončen a bylo rozhod­nuto o demontáži celého zařízení. Přičemž navzdory kon­spiračním teo­riím v době, kdy bylo zařízení HAARPu prokazatelně mimo provoz, „apokalyptické troubení“ z oblohy nevymizelo.

Za podivnými zvuky, šířícími se při zemském povrchu, které v městech spouštěly citlivější auto­alarmy, lze také podle některých astrofyziků hle­dat přírodní jev známý jako „spacequake“, v překladu „prostorové“ či „vesmírné“ ze­mětřesení. V tomto případě se jedná o temblor, tedy chvění či vibrace, registrované v magnetic­kém poli Země. Je sice nejsilnější na oběžné dráze Země, ale neproje­vuje se jenom ve vesmíru. Může totiž dosáhnout povrchu Země v podobě elektromagne­tických ozvěn a jeho účinky lze pak re­gistrovat i na zemském povrchu. Jde o jistou analogii se skutečným pozemským zemětřese­ním, neboť podle výsledků měření, zveřejněných roku 2010 v Geophysical Research Letters, lze cel­kovou energii spacequake přirovnat k hodno­tám nám známého ze­mětřesení o 5.-6. stupni Richterovy škály (místní magnitudo zemětře­sení), kterou se u všech zemětřesení na planetě Zemi popisuje jejich velikost.

Záznamy diskutovaných podivných zvuků v roce 2012 analyzoval tým ruského geofyzika prof. Elsina Chalilova, jenž prohlásil: „Analyzovali jsme záznamy zvuků a zjistili jsme, že většina z je­jich spektra se nachází v neslyšitelné oblasti infrazvuků. Lidé slyší jen malou část jejich skutečné síly. Jedná se o akustické emise v rozsahu od 20 do 100 Hz, modulované ultra nízkými infraso­nickými vl­nami od 0,1 do 15 Hz. V geofyzice jsou známy jako akustické gravitační vlny, které se formují v horních vrstvách atmosféry.“ K čemuž E. Chalilov dodává, že hlavní podstatou diskuto­vaných po­divných zvuků, mystikům připomínajících „andělské trouby“, jsou generované akus­tické gravi­tační vlny, zapříčiněné zvýšenou sluneční aktivitou. Podle prof. Chalilova a podle zpráv Mezinárodního vý­boru Geochance připadá maximum 24. cyklu sluneční aktivity na roky 2013 - 2014. Proto se také podle vyjádření E. Chalilova dalo očekávat, že s podivným troubením v atmosféře se lidé budou setkávat častěji i v roce 2014. Čemuž se zdají nasvědčovat letošní nahrávky na YouTube, z nichž „apokalyptické trouby“ nevymizely.

Podivné zvuky z atmosféry by však neměly zajímat jen geology, fyziky a meteorology, ale i klimatology. Neboť mnohé dnes nasvědčuje tomu, že nárůst zaznamenaných pozorování tohoto fenoménu může souviset s probíhajícími klimatickými změnami.
Strange sounds in the sky 11. 1. 2014 (Holland)
https://www.youtube.com/watch?v=D-pKLgxpAhI
Strange sound over Indonesia 25 June 2014
https://www.youtube.com/watch?v=gqMzmnNZYXU
Apocalyptic strange sounds north London 18.7. 2014
https://www.youtube.com/watch?v=IyCo9IToVbY

Karel Wágner

Zdroj: karelwagner.blog.idnes.cz


"ANALÝZY" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Divné zvuky po celém světě
http://www.cez-okno.net/clanok/podzemne-systemy/divne-zvuky-po-celem-svete

►O B J A S N E N I E
http://www.cez-okno.net/o-b-j-a-s-n-e-n-i-e

Karel Wágner
http://www.cez-okno.net/rubrika/karel-wagner


Autori: 
september 03, 2014 00:05 dopoludnia

 

 

Top