Obrázok používateľa CEZ OKNO
ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV II.

Zoznam kráľov na Turínskom papyruse bol pôvodne delený na neznámy počet stĺpcov alebo listov, z ktorých sa uchovalo len 11. Stĺpce I až V obsahovali 25 alebo 26 riadkov textu, stĺpec VI minimálne 27, IX a X najmenej 30. Postupne sa zvyšujúci počet riadkov, ako sa papyrus blížil ku koncu, zdá sa naznačuje, že si pisár uvedomil, že nebude mať dostatok miesta na spísanie všetkých kráľovských mien, ktoré mu boli známe, do 25 alebo 26-riadkových stĺpcov.

Vo väčšine riadkov sa nachádza meno kráľa písané v kartuši, nasledované počtom rokov vládnutia a v niektorých prípadoch aj počtom mesiacov a dní. Počet rokov vládnutia pripisovaný niektorým panovníkom prvej a druhej dynastie je taký vysoký, že je pravdepodobne nesprávny. Niekedy sa predpokladá, že v týchto prípadoch odráža počet rokov vek, ktorého sa vladár dožil a nie ako dlho vládol.

I keď táto možnosť nemôže byť úplne vylúčená, je čudné, že by sa autor rozhodol v jednom prípade písať vek panovníkov a v druhom dĺžku ich vlády. Skôr by som pisára podozrieval, že sa zmýlil pri ranných kráľoch a pomiešal vyznačené roky, keďže je pravdepodobné, že sa dva rôzne údaje o rokoch navzájom zhodovali.

Čo sa týka kráľov prvých troch dynastií, ich mená sú napísané tiež v kartuši a to napriek tomu, že to nebolo pravidlom pred tým ako vládol Hunej – posledný faraón 3. dynastie. Meno v kartuši je pri týchto panovníkoch často veľmi podobné ako ich mená v kultových zoznamoch kráľov, no sú výrazne odlišné od Hórových mien, pod ktorými boli oficiálne známi počas svojej vlády.

Vzťah medzi Hórovými menami a menami použitými v Turínskom zozname pri ranných kráľoch nie je zrejmý: pri faraónoch neskoršej 1. dynastie sa zdajú byť mená založené na menách Nebtej, ale ako dostali mená králi z počiatku prvej dynastie, druhej a tretej nie je známe.

Do skupín sú králi spájaní logicky, podľa toho, kde sa usadili. Tieto skupiny úplne nekorešpondujú s dynastiami, do ktorých boli zaradení Manethom. Tento fakt naznačuje, že dynastie neexistovali alebo neboli úplne vyvinuté pred 19. alebo 20. dynastiou.

Väčšina skupín obsahuje sumarizáciu počtu rokov vládnutia. Tento súčet je niekedy napísaný na jednom riadku, niekedy je rozdelený na dva a niekedy je napísaný do jedného tak dlhého riadku, že zasahuje do ďalšieho stĺpca. V niektorých prípadoch je skupina uvedená nadpisom. Skutočnosť, že na papyruse sa nachádza omnoho menej nadpisov ako súčtov je asi skôr spôsobená veľmi fragmentovanou štruktúrou kanónu ako nekonzistenciou pisára, ktorý spísal alebo skopíroval zoznam.

Napriek neúplnosti, roztrieštenosti a skutočnosti, že uloženie fragmentov na správne miesto je občas sporné, je Turínsky zoznam kráľov jedným z našich najdôležitejších zdrojov poznatkov o chronológii Egypta medzi 1. a 17. dynastiou.

Nasledujúce stránky obsahujú hieroglyfický prepis tej časti Turínskeho listu kráľov, ktorá ich vymenováva. Prepis je založený na publikácií Turínskeho kráľovského kanónu od Alana H. Gardinera. I keď ide o pomerne starú publikáciu (prvé vydanie je datované do konca 50-tych rokov), umiestnenie rôznych fragmentov ako ich poňal Gardiner je stále do značnej miery akceptované väčšinou egyptológov. Od publikovania zdá sa boli umiestnené aj iné fragmenty. Tieto nezohľadňujem v mojom súčasnom prepise kanónu.

Pri vytváraní hieroglyfického prepisu som sa snažil, čo najviac rešpektovať dispozície znakov, okrem toho, že som ich z praktických dôvodov umiestnil zľava doprava a nie sprava doľava ako tomu bolo v pôvodnom hieratickom texte.

Preklady sú písané kurzívou a sú moje vlastné. Slová, ktoré sú v preklade vyznačené červenou farbou, boli v pôvodnom texte tiež červené. Preklady medzi [ ] sú výplne menších medzier. Medzery, ktoré bolo nemožné vyplniť alebo sa nedali vyplniť s istotou sú vyznačené ///.

Ak sa stane, že by bolo potrebné dopísať nejaké poznámky do konkrétneho riadku textu, použijem menší font písma.

Spolu môžeme rozlíšiť 16 skupín:

Obsah:

1. I, x – I, 21: Ptah a Veľká Eneáda
2. I, 22 – II, 3: Hórus a Malá Eneáda (?)
3. II, 4 – II, 8: démoni
4. II, 9: mýtickí panovníci
5. II, 10: iní mýtickí panovníci (?)
›› 6. II, 11 – III, 26/27: 1. až 5. dynastia
7. IV, 1 – IV, 14/15: 6. až 8. (?) dynastia
8. IV, 15/17: 1. až 6. (alebo 8. ?) dynastia
9. IV, 18 – V, 10: 9. a 10. dynastia
10. V, 11 – V, 18: 11. dynastia
11. V, 19 – VI, 3: 12. dynastia
12. VI, 4 – X, 12/13: 13. a 14. dynastia
13. X, 14 – X, 21: 15. dynastia (Hyksósi)
14. X, 22, X, 30 (?): skupina neurčených kráľov
15. XI, 1 (?) – XI, 15: skupina pravdepodobne tébskych kráľov, súčasníkov Hyksósov (17. dynastia ?)
16. neumiestnené fragmenty

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/

Preklad: Zuzana

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Turínsky papyrus
http://www.cez-okno.net/stitok/turinsky-papyrus

Papyrusy
http://www.cez-okno.net/rubrika/papyrusy


Autori: 
Sekcie: 
november 26, 2015 18:57 popoludní

 

 

Top