O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli. V minulém století se vývoj jazyka jednoduše odvozoval od vývoje tělesného. Se vznikem oboru antropologie se situace stala ještě složitější, moderní vědecké práce začaly oddělovat původ jazyka od tělesného. Tím došlo k přehodnocení vzniku prvních evropských národů, včetně naivních pokusů o vysvětlení původu slovanského etnika. Slované jsou dodnes pouze okrajovým tématem velkých studií, které je popisují jako podružné jen povrchně.

Překlad disku z Faistu

Jazyk textu na disku z Faistu je „praslovanský“. Tisíce let starému nápisu mohou porozumět jen „Slované“! Disk z Faistu je kotouč z pálené hlíny pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Je datován přibližně do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.). Má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho účel, význam a místo zhotovení, nebyl až dodnes známý. Je to jedinečný archeologický nález. Dnes je vystaven v archeologickém muzeu v Herakliónu na Krétě.

Bylo první písmo praslovanské? II.

V minulém díle jsme vás seznámili se stručnou historií objevu jak číst vůbec nejstarší písmo. Postupně teď budeme předkládat překlady nejstarších písemností z předhistorické doby, jejichž pisatelé, i jazyk, jimž k nám promlouvají, byli dosud neznámí. Pátrání po autorech těchto textů nás vede dějinami do hloubky dvou tisíc let. Je to napínavý, přímo detektivní příběh, historické drama skrývající černá tajemství a neproniknutelné taje. Avšak neproniknutelné jen zdánlivě, jak ukážou následující díly a kapitoly našeho seriálu. Pravdu pod nánosem polopravd a dogmat se pokoušela odhalit řada badatelů už v minulých stoletích. Mozaika znázorňující dávnou společnost se rodí obtížně, kousek po kousku a za cenu četných omylů.

Bylo první písmo praslovanské? I.

To bude mnohým čtenářům připadat jako zcela nemožné a holý nesmysl. Je přece „dobře známo“, že Slované přišli do Evropy až v 5. – 6. století našeho letopočtu a písmo vůbec neznali. Navíc to podle dnešních představ byli nevzdělaní barbaři a analfabeti. Že by mohli obývat egejskou oblast už před Řeky a krétskými Mínojci, a navíc znát i písmo, je vyloučené. „Nejstarším dochovaným písmem Slovanů je hlaholika a cyrilika, jejichž vznik je spojen se jmény věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Tak to alespoň tvrdí současní historikové.

Top